Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Voor de Engelse versie klik hier


Inhoudsopgave


1. toepassingsgebied
2. totstandkoming van de overeenkomst
3. herroepingsrecht
4. prijzen en betalingsvoorwaarden
5. leverings- en verzendingsvoorwaarden
6. eigendomsvoorbehoud
7. aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
8. inwisseling van promotionele waardebonnen
9. inwisseling van cadeaubonnen
10. toepasselijk recht
11. bevoegde rechtbank
12. gedragscode
13. alternatieve geschillenbeslechting


1) Toepassingsgebied


1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "AV") van LEDVANCE
GmbH (hierna genoemd "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen,
, die een consument of ondernemer (hierna genoemd "Klant") sluit met de Verkoper
met betrekking tot de goederen die door de Verkoper in zijn online winkel worden aangeboden.
Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant,
tenzij anders overeengekomen.


1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van waardebonnen,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


1.3 Consument in de zin van deze AGB is elke natuurlijke persoon, die een rechtshandeling afsluit
voor doeleinden, die noch zijn commerciële noch zijn
zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegevoegd. Een ondernemer in de zin van
deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid
die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn
commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.


2) Sluiting van het contract


2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper
vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen om
een bindend aanbod door de Klant te doen.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier
dat in de online winkel van de verkoper is geïntegreerd. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde
goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen
, een
juridisch bindend contractaanbod met betrekking tot de
goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.


2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een
orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de
ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de
ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
- door de klant na het plaatsen van de order om betaling te vragen.
Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip
waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn
voor de aanvaarding van het aanbod begint op de dag na de verzending van het aanbod door
de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag, die volgt op de verzending van het aanbod door
. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet aanvaardt binnen
de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat
de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.


2.4 Indien een door PayPal aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling
verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie,
S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder
toepassing van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant
geen PayPal-rekening heeft - onder toepassing van de voorwaarden voor betalingen
zonder een PayPal-rekening, beschikbaar op
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van
een door PayPal aangeboden betaalmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd,
verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het tijdstip
waarop de klant klikt op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.


2.5 Wanneer een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt gedaan, wordt
de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief)
aan de Klant toegezonden
nadat de bestelling van de Klant is verzonden. De verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken dan dit via
. Indien de klant vóór het verzenden van zijn bestelling een
gebruikersaccount in de onlineshop van de verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens
op de website van de verkoper gearchiveerd en kunnen zij door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde
gebruikersaccount kosteloos worden geraadpleegd door het invoeren van de desbetreffende inloggegevens
.

2.6 Alvorens de bestelling bindend via het online bestelformulier van de verkoper
te plaatsen, kan de klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op
weergegeven informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel
voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser
zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens op
in het kader van het elektronische bestelproces corrigeren via
met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten
.


2.7 Voor de sluiting van de overeenkomst zijn de Duitse en Engelse taal beschikbaar op
.


2.8 De verwerking van en contacten met bestellingen vinden doorgaans plaats via e-mail en
geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het door hem opgegeven e-mailadres
voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres
kunnen worden ontvangen.
In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn belast met de afhandeling van de bestelling
verzonden e-mails
kunnen worden afgeleverd.


3) Herroepingsrecht


3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.


3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsbeleid van de verkoper
.


4) Prijzen en betalingsvoorwaarden


4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper,
, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde (
) is begrepen. Eventuele extra leveringskosten en
verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.


4.2 De klant wordt op de hoogte gebracht van de betalingsmogelijkheid(en) in de online shop van de verkoper
.


4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na
sluiting van de overeenkomst, tenzij de partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen
.


4.4 Indien de betaalmethode "SOFORT" wordt gekozen, wordt de betaling via de
betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna
"SOFORT") afgehandeld. Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, dient de
klant te beschikken over een online bankrekening
die geactiveerd is voor deelname aan "SOFORT", zich dienovereenkomstig te legitimeren tijdens het betalingsproces en de
betalingsinstructie aan "SOFORT" te bevestigen. De betalingstransactie zal onmiddellijk daarna door "SOFORT"
worden uitgevoerd en de bankrekening van de klant zal worden gedebiteerd.

Meer gedetailleerde informatie over de betalingsmethode "SOFORT" kan door de klant worden opgevraagd op het Internet
onder https://www.klarna.com/sofort/.


4.5 Als de klant een van de
betaalmethoden kiest die via de betaaldienst "Shopify Payments" worden aangeboden, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe
Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland
(hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments
worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper. Voor de verwerking van betalingen via
kan Stripe gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor
speciale betalingsvoorwaarden kan hanteren, waarnaar de klant afzonderlijk kan worden doorverwezen
. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op het internet op
https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.


4.6 Als de betaalmethode "PayPal Direct Debit" is geselecteerd, incasseert PayPal het factuurbedrag
van de bankrekening van de klant nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet vóór de uiterste datum voor de
Voorlopige informatie namens de verkoper.
Pre-notification is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract)
aan de klant waarin een debitering via SEPA Direct Debit wordt aangekondigd.
Indien de domiciliëring
niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de debitering,
hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de kredietinstelling
gemaakte kosten als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is
.


4.7 Indien wordt gekozen voor een betaalmethode
die wordt aangeboden via de betaaldienst "Klarna", wordt de betaling afgehandeld via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34
Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Verdere informatie en de voorwaarden van Klarna op
in dit verband zijn te vinden in de betalingsinformatie van de verkoper
, die op het volgende internetadres kan worden geraadpleegd:

https://shop.ledvance.com/pages/bezahlmoglichkeiten


5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden


5.1 De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres
, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de
-transactie is het afleveradres
dat de verkoper bij de verwerking van zijn bestelling heeft opgegeven, doorslaggevend. In afwijking hiervan is, indien voor de betaalmethode PayPal is gekozen, het afleveradres dat de klant
op het moment van betaling bij PayPal heeft gedeponeerd, bepalend.


5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is,
zal de klant de redelijke kosten dragen die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit
geldt niet ten aanzien van de kosten voor de terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht
daadwerkelijk uitoefent. In geval van effectieve uitoefening van
van het herroepingsrecht door de klant, geldt voor de terugzendingskosten de bepaling die ter zake is opgenomen in de herroepingsinstructies van de verkoper
.


5.3 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud


Indien de verkoper vooruitbetalingen verricht, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de aan
verschuldigde koopprijs volledig is betaald.


7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)


7.1 Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke
aansprakelijkheid voor gebreken.


7.2 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met
duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan in kennis te stellen
. Indien de klant hieraan geen gevolg heeft gegeven, dient hij de verkoper van de schade in kennis te stellen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen enkele invloed
op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.


8) Inwisseling van promotionele waardebonnen


8.1 Waardebonnen die door de verkoper gratis worden verstrekt in het kader van promotiecampagnes met een
bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht
(hierna "promotionele waardebonnen") kunnen alleen worden ingewisseld
in de online winkel van de verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode.


8.2 Promotionele waardebonnen kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.


8.3 Individuele producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten, mits
een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de waardebon.


8.4 Promotionele waardebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid.
Een regeling achteraf is niet mogelijk.


8.5 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.


8.6 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotionele waardebon. Resterende tegoeden worden door de verkoper niet terugbetaald.


8.7 Indien de waarde van de promotionele waardebon onvoldoende is om de kosten van de bestelling te dekken, kan
gebruik maken van een van de andere betalingswijzen die door de verkoper,
, worden aangeboden om het verschil te betalen.


8.8 Het creditsaldo van een promotionele waardebon wordt niet uitgekeerd in contanten en brengt geen rente op
.


8.9 De promotiebon wordt niet terugbetaald als de klant goederen retourneert die geheel of gedeeltelijk zijn betaald met de
promotiebon in overeenstemming met het wettelijke herroepingsrecht van de klant
.


8.10 De promotiebon is overdraagbaar. De verkoper kan betalingen verrichten met bevrijdende werking
aan de respectieve houder die de promotiebon in de onlineshop van de verkoper inwisselt
. Dit is niet van toepassing indien de verkoper kennis heeft of grovelijk nalatig is geweest
onwetendheid van de onverkiesbaarheid, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

9) Inwisseling van cadeaubonnen


9.1 Cadeaubonnen die kunnen worden gekocht via de online shop van de verkoper
(hierna "cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper
, tenzij anders vermeld op de bon.


9.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden op Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin de Cadeaubon werd gekocht (
). Resterende saldi
zullen tot de vervaldatum aan de klant worden gecrediteerd.


9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld op
voordat het afrekenproces is voltooid. Compensatie achteraf is niet mogelijk.


9.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.


9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen gebruikt worden voor de aankoop van goederen en kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van
andere Cadeaubonnen.


9.6 Indien de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de kosten van de bestelling te dekken,
kan het resterende saldo worden betaald door gebruik te maken van een van de andere betalingswijzen die door
worden aangeboden.


9.7 Er wordt geen rente betaald over het tegoed van de cadeaubon en er wordt ook geen rente opgebouwd op
.


9.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De Verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren op
aan de betrokken houder die de Cadeaubon in de online shop van de Verkoper
inwisselt.
Dit is niet van toepassing indien de verkoper kennis heeft van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of
gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder, of indien hij dit door grove nalatigheid niet weet.


10) Toepasselijk recht


Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek
Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende
goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door
niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument
zijn gewone verblijfplaats heeft.


11) Plaats van bevoegdheid


Indien de klant optreedt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of
publiekrechtelijk speciaal fonds met statutaire zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek
Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst
de statutaire zetel van de verkoper. Indien de klant zijn woonplaats buiten het
grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de verkoper
de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, indien de overeenkomst of uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen aan de beroeps- of bedrijfsactiviteit van de klant kunnen worden toegeschreven
. In voornoemde gevallen
heeft de Verkoper evenwel in ieder geval het recht zich te wenden tot de rechter van de vestigingsplaats van de Klant.

12) Gedragscode


- De verkoper heeft zich onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops, die kunnen worden geraadpleegd op het internet op
. http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf
.


13) Alternatieve geschillenbeslechting


13.1 De EU-Commissie biedt een platform voor
online geschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen
die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.


13.2 De Verkoper is niet verplicht, noch bereid deel te nemen aan een geschillenregeling voor een consumentenarbitragecommissie
.