Doorgaan naar inhoud

Verklaring inzake gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming

Vanaf februari 2020

Inhoudsopgave
 1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon
 2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
 3. Algemene informatie over gegevensverwerking
 4. Rechten van de betrokkene
 5. Levering van de website en aanmaak van de logbestanden
 6. Gebruik van cookies
 7. Registratie
 8. Webwinkel
 9. Betalingsmogelijkheden
 10. Verzenddienstverlener
 11. E-mailcontact
 12. Corporate optredens
 13. Gebruik van bedrijfsoptredens in functiegerichte netwerken
 14. Gebruikte plug-ins
 15. Integratie van plug-ins via externe serviceproviders
  1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsregels is:

LEDVANCE GmbH

Parkeerring 33

85748 Garching bij München

Duitsland

+49 (0) 89 780673-100

digitalhub@ledvance.com

www.ledvance-promo.com

  1. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

DataCo GmbH

Dachauer Strasse 65

80335 München

Duitsland

+49 89 7400 45840

www.dataguard.de

  1. Algemene informatie over gegevensverwerking

1eOmvang van de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken alleen persoonlijke gegevens van onze gebruikers, voor zover dit nodig is om een functionele website te bieden, evenals onze inhoud en dienstenDe verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruikerEen uitzondering is van toepassing in gevallen waarin om feitelijke redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk verplicht is.

2eJuridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, art6 para1 p1 verlicht.een EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Art6 para1 p1 verlicht.b AVG dient als wettelijke basisDit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, art6 para1 p1 verlicht.c AVG als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, art6 para1 p1 verlicht.d AVG dient als rechtsgrondslag.

Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerdere belang, Art6 para1 p1 verlicht.f AVG als wettelijke basis voor verwerking.

3eVerwijdering van gegevens en opslagduur

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van opslag niet langer van toepassing isOpslag kan ook plaatsvinden indien hierin door de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-voorschriften, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpenDe gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagperiode afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract.

  1. Rechten van de betrokkene

Als persoonsgegevens door jou worden verwerkt, ben jij de betrokkene in de zin vanGDPR en u heeft de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke persoon:

1eRecht op informatie

U kunt bij de verantwoordelijke om bevestiging vragen of uw persoonsgegevens door hem worden verwerkt.

Als een dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u de volgende verantwoordelijke persoon opvragen:

   1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
   1. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
   1. de ontvangers ofde categorieën ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
   1. de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
   1. het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
   1. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
   1. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
   1. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, conform Art22 para1 en 4 AVG en althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatieIn dit kader kunt u in overeenstemming metArt46 GDPR in verband met de verzending.

2eRecht op rectificatie

U heeft het recht op correctie en / of aanvulling jegens de verantwoordelijke indien de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijnDe verantwoordelijke persoon moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

3eRecht op beperking van verwerking

U kunt onder de volgende voorwaarden verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt:

 • als u de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;
 • de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en in plaats daarvan te verzoeken dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt;
 • de verantwoordelijke persoon heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • als u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig Art21 alinea1 AVG en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen uw redenen.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden verkregen met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang de Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking volgens het bovenstaandeU wordt door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4eRecht op annulering

a) Verplichting om te verwijderen

U kunt de gegevensbeheerder verzoeken om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen en de gegevensbeheerder is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 1. U trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming metArt6 para1 p1 verlicht.a of art9 par2 verlicht.een AVG was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 1. VolgensArt21 alinea1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerkingArt21 alinea2 AVG om bezwaar te maken tegen verwerking.
 1. De persoonlijke gegevens over u zijn onrechtmatig verwerkt.
 1. De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 1. De persoonlijke gegevens over u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met art8 para1 AVG.

b) Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke uw persoonlijke gegevens openbaar heeft gemaakt en accArt17 par1 AVG, moeten ze passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, om degenen die verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking en de verwerking van de persoonsgegevens te informeren dat u, als betrokkene, ze zult verwijderen alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens hebben opgevraagd.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

 1. om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 1. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak uit te voeren die in het algemeen belang is of bij de uitoefening van het officiële gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke;
 1. om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art9 par2 verlicht.h en ik en Art9 par3 AVG;
 1. voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden accArt89 paragraaf1 AVG, voor zover het recht vermeld onder sectie a) de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert, of
 1. om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

5Recht op informatie

Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke persoon hebt uitgeoefend, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u zijn meegedeeld, te informeren over deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit blijkt onmogelijk of vergt een onevenredige inspanning.

U heeft het recht om tegenover de verantwoordelijke geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

6Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt aan de verantwoordelijke te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaatJe hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

 1. verwerking op basis van toestemming in overeenstemming metArt6 para1 p1 verlicht.een GDPR of Art9 par2 verlicht.een AVG of op contract accArt6 para1 p1 verlicht.b AVG is gebaseerd en
 1. de verwerking gebeurt via geautomatiseerde processen.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar isDe vrijheden en rechten van andere mensen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of bij de uitoefening van officieel gezag dat aan de verantwoordelijke is overgedragen.

7Recht op bezwaar

Je hebt het recht, om redenen die voortkomen uit jouw specifieke situatie, op elk moment tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, welke is gebaseerd op Art6 para1 p1 verlicht.e of f GDPR komt voor om bezwaar aan te tekenen; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens niet langer tenzij hij overtuigende legitieme gronden voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als de persoonlijke gegevens over u worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

Ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG heeft u de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

8Recht om de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekkenHet intrekken van toestemming heeft gevolgen voor de wettigheid, die geen invloed heeft op de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

9Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedtDit geldt niet bij het nemen van de beslissing

 1. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke,
 1. is toegestaan op basis van wettelijke bepalingen van de Unie of van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en deze wettelijke bepalingen bevatten passende maatregelen om uw rechten en vrijheden, evenals uw legitieme belangen of
 1. met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens volgens Art9 par1 AVG, tenzij Art9 par2 verlicht.a of b AVG is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in 1en 3In de bovengenoemde gevallen neemt de verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, waaronder in ieder geval het recht om tussenkomst van de verantwoordelijke te krijgen, zijn eigen standpunt te geven en de beslissing te betwisten.

10eRecht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk middel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende schending, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR schendt.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig art.78 GDPR.

 • Levering van de website en aanmaak van de logbestanden
 • 1eBeschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Elke keer dat onze website wordt bezocht, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de toegangscomputer.

  De volgende gegevens worden verzameld:

  • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
  • Het besturingssysteem van de gebruiker
  • Datum en tijd van toegang
  • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
  • Websites die door het systeem van de gebruiker worden geopend via onze website
  • Duur van het zijverblijf

  Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeemDit heeft geen invloed op de IP-adressen van de gebruiker of andere gegevens waarmee de gegevens aan een gebruiker kunnen worden toegewezenDeze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

  2eDoel van gegevensverwerking

  De logbestanden worden opgeslagen om de functionaliteit van de website te waarborgenDaarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgenDe gegevens worden in deze context niet beoordeeld voor marketingdoeleinden.

  Ons legitieme belang bij gegevensverwerking volgens art6 para1 p1 verlicht.f AVG.

  3eJuridische basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens is art6 para1 p1 verlicht.f AVG.

  4eDuur van opslag

  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameldIn het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

  5Oppositie- en verwijderingsmogelijkheden

  Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de websiteEr is bijgevolg geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar aan te tekenen.

  VIGebruik van cookies

  1eBeschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Onze website maakt gebruik van cookiesCookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser ofopgeslagen door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruikerAls een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruikerDeze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

  We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te makenSommige elementen van onze website vereisen dat de aanroepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.

  De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:

  • Taalinstellingen
  • Artikelen in de winkelwagen
  • Inloggegevens

  We gebruiken ook cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken.

  Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

  • Zoektermen ingevoerd
  • Frequentie van paginaweergaven
  • Gebruik van websitefuncties

  De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden gepseudonimiseerd met behulp van technische maatregelenHet is daarom niet langer mogelijk om de gegevens toe te wijzen aan de toegangsgebruikerDe gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

  Wanneer u onze website bezoekt, wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en krijgt hij toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die in deze context worden gebruiktIn dit verband wordt ook verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

  2eDoel van gegevensverwerking

  Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigenSommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookiesHiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

  We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

  • Winkelwagen
  • Acceptatie van taalinstellingen
  • Zoektermen onthouden
  • Productbelangen

  De gebruikersgegevens verzameld via technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

  De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeterenDoor middel van de analyse cookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen zo ons aanbod continu optimaliseren.

  Verbeter de klantervaring

  3eJuridische basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art6 para1 p1 verlicht.een GDPR.

  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art6 para1 p1 verlicht.f AVG.

  4eDuur van opslag-, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

  Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze site verzondenU heeft als gebruiker dus volledige controle over het gebruik van cookiesU kunt de verzending van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigenReeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderdDit kan ook automatisch worden gedaanAls cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

  Als u een Safari-browser vanaf versie 12.1 gebruikt, worden cookies na zeven dagen automatisch verwijderdDit geldt ook voor opt-out-cookies die zijn ingesteld om tracking-maatregelen te voorkomen.

  VIIRegistratie

  1eBeschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekkenDe gegevens worden ingevoerd in een invoermasker en naar ons verzonden en opgeslagenDe gegevens worden niet aan derden verstrektDe volgende gegevens worden verzameld als onderdeel van het registratieproces:

  • E-mailadres
  • Naam
  • Voornaam
  • Adres
  • Telefoon / mobiel nummer
  • BTW-identificatienummer

  Als onderdeel van het registratieproces wordt toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

  2eDoel van gegevensverwerking

  Registratie van de gebruiker is vereist om een contract met de gebruiker na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren.

  Afhalen en bezorgen van door bezoekers bestelde en betaalde goederen.

  3eJuridische basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is art6 para1 p1 verlicht.een GDPR.

  Als de registratie dient om een contract te vervullen waarbij de gebruiker partij is of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens Art6 para1 p1 verlicht.b AVG.

  4eDuur van opslag

  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

  Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld om een contract te vervullen of om precontractuele maatregelen uit te voeren als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contractZelfs nadat het contract is gesloten, kan het nodig zijn om de persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

  5Oppositie- en verwijderingsmogelijkheden

  Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om de registratie op elk moment te annulerenU kunt de gegevens die over u zijn opgeslagen op elk moment wijzigen.

  In het accountgedeelte kan het account op elk moment volledig worden verwijderd als er nog geen bindende zakelijke relatie bestaat ofis open ..

  Als de gegevens nodig zijn om een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren, kunnen de gegevens alleen voortijdig worden verwijderd, tenzij er contractuele of wettelijke verplichtingen zijn om verwijdering te voorkomen.

  VIIIWebwinkel

  Op onze website bieden wij een webshop aanHiervoor gebruiken wij het Software as a Service (SaaS) verhuurwinkelsysteem van een door ons in opdracht gegeven dienstverlener.

  De naam van ons verhuurwinkelsysteem en de naam en het adres van de dienstverlener zijn:

  Shopify van de aanbieder Shopify International Limited, 1-2 Haddington Road, D04 XN32, Dublin, Ierland (hierna Shopify genoemd).

  U kunt meer informatie vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de provider: https://www.shopify.com/legal/privacy

  De servers verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch verzendt wanneer u de website bezoektDe opgeslagen informatie is:

  • Browsertype en -versie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Datum en tijd van het serververzoek
  • IP-adres

  Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnenDeze gegevens worden vastgelegd op basis van art6 para1 verlicht.f AVGDe websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

  Met de desbetreffende dienstverlener hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin wij de desbetreffende dienstverlener verplichten om gebruikersgegevens te beschermen en niet aan derden door te geven.

  De server van de website bevindt zich geografisch in Duitsland.

  IXBetalingsmogelijkheden

  1eBeschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  We bieden onze klanten verschillende betalingsmogelijkheden om hun bestellingen te verwerkenHiervoor sturen we klanten door naar het platform van de betreffende betaaldienstverlener, afhankelijk van de betalingsoptieNa het voltooien van het betalingsproces ontvangen we de betalingsgegevens van de klant van de betalingsdienstaanbieders of onze huisbank en verwerken ze in onze systemen voor facturering en boekhouding.

  Betaling via Amazon Pay

  Het is mogelijk om het betalingsproces te verwerken met de betalingsdienstaanbieder AmazonPayAmazonPay maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te doen door gebruik te maken van de betalings- en verzendinformatie die is opgeslagen in uw Amazon-account.

  De Europese werkmaatschappij van AmazonPay is Amazon Payments Europe sca, 38 avenue JFKennedy, L-1855 LuxemburgAls u al een Amazon.de-klantaccount heeft , kunt u onmiddellijk betalen met de betalingsmethode die daar is opgeslagen - hetzij via automatische incasso of met een creditcardOm dit te doen, moet je inloggen op je Amazon-account.

  Amazon Pay geeft de betalingsgegevens die zijn opgeslagen in uw Amazon.de-klantaccount niet aan ons door en u hoeft deze niet in te voeren bij het plaatsen van uw bestellingEr zijn geen extra kosten verbonden aan betalen met AmazonGegevens kunnen worden overgebracht naar Amazon-servers in de Verenigde StatenAmazon heeft zich aangemeld bij en is gecertificeerd voor de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde StatenAls gevolg hiervan zet Amazon zich in om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingU kunt meer informatie vinden in de onderstaande link: \ nhttps: //www.privacyshield.gov/participant? Id = a2zt0000000TOWQAA4 & status = Active \ n

  Meer informatie en uw besteloverzicht voor betalingen via AmazonPay vindt u op https://pays.amazon.de Bij betaling via Amazon Pay zijn alle persoonlijke gegevens die door Amazon Pay worden meegedeeld of die door Amazon Pay worden verzameld, voornamelijk afkomstig van Amazon Pays scaen verwerkt door Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL en Amazon Media EU SARL, alle drie gevestigd op 5, Rue Plaetis L 2338, LuxemburgMeer informatie over de verwerking van uw gegevens door Amazon als onderdeel van AmazonPay vindt u in de gegevensbeschermingsregels van Amazon Pay op: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

  Betaling via Klarna

  Het is mogelijk om het betalingsproces af te handelen bij de betaaldienstverlener Klarna.

  Klarna is een betalingsdienstaanbieder die aankoop op rekening of betaling in termijnen mogelijk maakt.

  Klarna's Europese werkmaatschappij is Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

  Als u "aankoop op rekening" of "huurkoop" selecteert als betalingsoptie als onderdeel van de transactie via Klarna, worden uw persoonlijke gegevens automatisch naar Klarna gestuurdDe persoonlijke gegevens die aan Klarna worden doorgegeven, zijn met name:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Telefoon / gsm-nummer
  • Bankrekening
  • Creditcardnummer inclVervaldatum en CVC-code
  • Artikelnummer
  • Artikelnummer
  • Gegevens over goederen en / of diensten
  • Transactietotaal en belastingkosten

  Het doel van de overdracht van de gegevens is met name identiteitsverificatie, betalingsadministratie en fraudepreventieDe persoonlijke gegevens die tussen Klarna en ons worden uitgewisseld, kunnen door Klarna worden doorgegeven aan kredietbureaus.

  Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiërenKlarna kan de persoonsgegevens verstrekkenook aan verbonden ondernemingen (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt.

  Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Klarna vindt u in de gegevensbeschermingsregels van Klarna op: https://pay.amazon.com/de/help/201751600 https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/ data / de_de / data_protection.pdf .

  Betaling met creditcard

  Het is mogelijk om het betalingsproces met creditcard te voltooien.

  Als u betaling met creditcard heeft geselecteerd, worden betalingsgegevens doorgegeven aan betalingsdienstaanbieders voor betalingsverwerkingAlle betalingsdienstaanbieders voldoen aan de eisen van de "Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards" en zijn gecertificeerd door een onafhankelijke PCI Qualified Security Assessor.

  De volgende gegevens worden regelmatig verzonden bij betaling met creditcard:

  • Aankoopbedrag
  • Datum en tijd van aankoop
  • Voornaam en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Creditcardnummer
  • Geldigheidsduur creditcard
  • Beveiligingscode (CVC)
  • IP-adres
  • Telefoonnummer / mobiel nummer

  Betalingsgegevens worden doorgegeven aan de volgende betalingsdienstaanbieders:

  • Adyen NV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland
  • Shopify

  U kunt hier meer informatie vinden over richtlijnen voor gegevensbescherming, evenals opties voor intrekking en verwijdering van betalingsdienstaanbieders:

  Adyen:

  https://www.adyen.com/platform/terms-and-conditions

  Betaling via PayPal

  Het is mogelijk om het betalingsproces te verwerken met de betalingsdienstaanbieder PayPalNaast een directe betalingsmethode biedt PayPal ook aankoop op rekening, automatische incasso, creditcard en betaling op afbetaling aan.

  De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl& CieSCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg.

  Als u PayPal als betalingsmethode kiest, worden uw gegevens die nodig zijn voor het betalingsproces automatisch naar PayPal verzonden.

  De gegevens betroffen met name het volgende:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoon / mobiel nummer
  • IP-adres
  • Bankrekening
  • Kaartnummer
  • Vervaldatum en CVC-code
  • Artikelnummer
  • Artikelnummer
  • Gegevens over goederen en diensten
  • Transactietotaal en belastingkosten
  • Informatie over eerder aankoopgedrag

  De gegevens die naar PayPal worden verzonden, kunnen door PayPal naar kredietbureaus worden verzondenHet doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

  PayPal kan uw gegevens ook doorgeven aan derden, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens in de bestelling te verwerkenDe bindende bedrijfsregels, die zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten, zijn van toepassing op de overdracht van uw persoonlijke gegevens binnen bedrijven die zijn verbonden met PayPalU kunt ze hier vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/bcr Andere gegevensoverdrachten kunnen zijn gebaseerd op contractuele beschermingsbepalingenNeem voor meer informatie contact op met PayPal.

  Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPalJe kunt dit vinden op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/ .

  2eDoel van gegevensverwerking

  De overdracht van betalingsgegevens aan betalingsdienstaanbieders wordt gebruikt om de betaling te verwerken, b.v.bij aankoop van een product en / of gebruik van een dienst.

  3eJuridische basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art6 para1 p1 verlicht.b AVG, aangezien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de verwerking van het gesloten koopcontract.

  4eDuur van opslag

  Alle betalingsgegevens en gegevens over eventuele terugboekingen die zich voordoen, worden alleen opgeslagen zolang ze nodig zijn voor de verwerking van betalingen en de mogelijke verwerking van terugboekingen en inning van schulden, en om misbruik te bestrijden.

  Bovendien kunnen de betalingsgegevens worden opgeslagen als en zolang dit nodig is om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen of om een specifiek geval van misbruik op te sporen.

  Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer de wettelijke bewaarvereisten vervallen, d.w.z. uiterlijk na 10 jaar.

  5Oppositie- en verwijderingsmogelijkheden

  U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw betalingsgegevens te allen tijde intrekken door de verantwoordelijke of de gebruikte betalingsdienstaanbieder hiervan op de hoogte te stellenDe gebruikte betalingsdienstaanbieder kan echter het recht blijven houden om uw betalingsgegevens te verwerken indien en zolang dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.

  XVerzenddienstverlener

  1eBeschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Als u op onze website producten of diensten bestelt voor de bezorging waarvan een verzendserviceprovider wordt gebruikt, ontvangt u uw order- en verzendbevestiging via uw e-mailadres en, afhankelijk van de verzendserviceprovider, de melding dat uw zending is aangekomen en / of de melding voor pakketaankondiging en mogelijke bezorgopties.

  De gegevens worden verzonden naar de volgende serviceproviders:

  • DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland
  • FIEGE Logistik Stiftung & CoKG (logistiek dienstverlener)

  De verzonden gegevens zijn regelmatig:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres

  2eDoel van gegevensverwerking

  Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is om verzendserviceproviders de mogelijkheid te bieden ontvangers per e-mail te informeren over de voortgang van de verzending en zo de kans op een succesvolle levering te vergroten.

  3eJuridische basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de verzending van het e-mailadres aan de respectievelijke verzendserviceprovider en het gebruik ervan is toestemming in overeenstemming metArt6 para1 verlicht.een GDPR.

  4eDuur van opslag

  De verzonden gegevens worden bij de levering van de betreffende verzendserviceprovider verwijderd.

  5Oppositie- en verwijderingsmogelijkheden

  De meldingsdienst van de verzendserviceprovider kan te allen tijde door de betreffende gebruiker worden beëindigdVoor dit doel is er een bijbehorende opt-out-link in elke e-mail.

  XIE-mailcontact

  1eBeschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  U kunt contact met ons opnemen op onze website via het opgegeven e-mailadresIn dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

  De gegevens worden alleen gebruikt om het gesprek te verwerken.

  2eDoel van gegevensverwerking

  Als u per e-mail contact met ons opneemt, is dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.

  3eJuridische basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is art6 para1 verlicht.een GDPR.

  De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is Art6 para1 verlicht.f AVGAls het e-mailcontact tot doel heeft een contract te sluiten, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art6 para1 verlicht.b AVG.

  4eDuur van opslag

  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameldVoor persoonlijke gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het respectieve gesprek met de gebruiker is beëindigdHet gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie in kwestie definitief is opgehelderd.

  De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

  5Oppositie- en verwijderingsmogelijkheden

  De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekkenAls de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevensIn dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

  Schrijf een e-mail naar ledvance-promo@ledvance.com.

  In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact met ons verwijderd.

  Schrijf een e-mail naar ledvance-promo@ledvance.com.

  XIICorporate optredens

  Gebruik van bedrijfswebsites in sociale netwerken

  Instagram:

  Instagram, onderdeel van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ierland


  Op onze bedrijfswebsite bieden we informatie en bieden we Instagram-gebruikers de mogelijkheid om te communiceren als ze een actie uitvoeren op onze Instagram-bedrijfswebsite (bijv.Opmerkingen, berichten, likes etc.) kunnen ertoe leiden dat u persoonlijke gegevens heeft (bijv.Openbare naam of foto van uw gebruikersprofiel), maar aangezien we meestal ofIn grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor LEDVANCE GmbH - Instagram, we kunnen geen bindende uitspraken doen over het doel en de reikwijdte van de verwerking van uw gegevens.

  Onze aanwezigheid op sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klantenIn het bijzonder gebruiken we het bedrijfsimago voor:

  Merkbekendheid, producten, evenementen

  De publicaties over de website van het bedrijf kunnen de volgende inhoud bevatten:

  • Informatie over producten
  • Adverteren

  Het staat elke gebruiker vrij om via activiteiten persoonlijke gegevens te publiceren.

  De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, S.1, verlicht. een GDPR.

  De gegevens die door de website van het bedrijf worden gegenereerd, worden niet opgeslagen in onze eigen systemen.

  Instagram heeft zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en heeft zichzelf gecertificeerdDaarom zet Instagram zich in om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingU kunt meer informatie vinden in het volgende gekoppelde item: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


  U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die we verzamelen als onderdeel van uw gebruik van onze Instagram-bedrijfswebsite en uw gegevens onder IVde rechten van betrokkenen die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, doen geldenStuur ons een informele e-mail naar ledvance-promo@ledvance.com Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door Instagram en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden vind je hier:

  Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

  YouTube:

  YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten


  Op onze bedrijfswebsite geven we informatie en bieden we YouTube-gebruikers de mogelijkheid om te communiceren als ze een actie uitvoeren op onze YouTube-bedrijfswebsiteOpmerkingen, berichten, likes etc.) kunnen ertoe leiden dat u persoonlijke gegevens heeft (bijv.Openbare naam of foto van uw gebruikersprofiel), maar aangezien we meestal ofIn grote mate geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor LEDVANCE GmbH - YouTube, we kunnen geen bindende verklaringen afleggen over het doel en de reikwijdte van de verwerking van uw gegevens.

  Onze aanwezigheid op sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klantenIn het bijzonder gebruiken we het bedrijfsimago voor:

  Merkbekendheid, producten, evenementen

  De publicaties over de website van het bedrijf kunnen de volgende inhoud bevatten:

  • Informatie over producten
  • Adverteren

  Het staat elke gebruiker vrij om via activiteiten persoonlijke gegevens te publiceren.

  De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, S.1, verlicht. een GDPR.

  De gegevens die door de website van het bedrijf worden gegenereerd, worden niet opgeslagen in onze eigen systemen.

  YouTube is onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en is gecertificeerdDaarom zet YouTube zich in om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingU kunt meer informatie vinden in het volgende gekoppelde item: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


  U kunt op elk moment en de uwe onder IV bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die we verzamelen als onderdeel van uw gebruik van onze YouTube-bedrijfswebsitede rechten van betrokkenen die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, doen geldenStuur ons een informele e-mail naar ledvance-promo@ledvance.com. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door YouTube en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden vindt u hier:

  YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  XIIIGebruik van bedrijfsoptredens in functiegerichte netwerken

  1eOmvang van de gegevensverwerking

  We maken gebruik van de mogelijkheid van zakelijke optredens op functiegerichte netwerkenWe hebben een zakelijke aanwezigheid op de volgende professionele netwerken:

  LinkedIn:

  LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irleand

  Op onze site bieden we informatie en bieden we gebruikers de mogelijkheid om te communiceren.

  De website van het bedrijf wordt gebruikt voor toepassingen, informatie / PR en actieve sourcing.

  We hebben geen informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het uiterlijk van het bedrijfMeer informatie is te vinden in het privacybeleid van:

  LinkedIn:

  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

  Als u een actie uitvoert op onze bedrijfswebsite (bijv.Opmerkingen, berichten, likes etc.) kunnen ertoe leiden dat u persoonlijke gegevens heeft (bijv.Maak uw echte naam of foto van uw gebruikersprofiel openbaar).

  2eJuridische basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in verband met het gebruik van onze bedrijfswebsite is artikel 6, lid 1, lid 1, punt f AVG .

  3eDoel van gegevensverwerking

  Onze huisstijl helpt ons gebruikers te informeren over onze dienstverleningHet staat elke gebruiker vrij om via activiteiten persoonlijke gegevens te publiceren.

  4eDuur van opslag

  We bewaren uw activiteiten en persoonlijke gegevens die op onze bedrijfswebsite zijn gepubliceerd totdat u uw toestemming intrektDaarnaast hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen.

  5Oppositie- en verwijderingsmogelijkheden

  U kunt op elk moment en de uwe onder IV bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die we verzamelen als onderdeel van uw gebruik van onze bedrijfswebsitede rechten van betrokkenen die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, doen geldenStuur ons hiervoor een informele e-mail naar het e-mailadres in dit privacybeleid.

  Daarnaast heeft LinkedIn zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en is gecertificeerdAls gevolg hiervan zet LinkedIn zich in om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingU kunt meer informatie vinden in de onderstaande link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

  Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden vind je hier:

  LinkedIn:

  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

  XIVGebruikte plug-ins

  We gebruiken plug-ins voor verschillende doeleindenDe gebruikte plug-ins worden hieronder vermeld:

  Gebruik van Google Analytics

  1eOmvang van de verwerking van persoonsgegevens

  We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en de vertegenwoordiger in de Unie, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google) )Google Analytics onderzoekt ueende herkomst van de bezoekers, hun tijdsduur op individuele pagina's en het gebruik van zoekmachines en maakt zo een betere controle op het succes van advertentiecampagnes mogelijkGoogle plaatst een cookie op uw computerDit betekent dat persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties werden weergegeven en of de gebruiker erop klikte) en ook gegevens van advertentiepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-ID's)De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze online aanwezigheid wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagenAls IP-anonimisering is geactiveerd op deze online aanwezigheid, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische RuimteAlleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar afgekort
  Google heeft zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en is gecertificeerdDaarom zet Google zich in om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingU kunt meer informatie vinden in de volgende gekoppelde vermelding:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  IP-anonimisering is actief op deze online aanwezigheidNamens de exploitant van deze online aanwezigheid zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de online aanwezigheid te evalueren, om rapporten over de activiteiten van de online aanwezigheid op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de online aanwezigheid en internetgebruik aan de exploitant van de online aanwezigheid te bieden.Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevensU kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze online aanwezigheid volledig kunt gebruiken.
  Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier:
  https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  2eDoel van gegevensverwerking

  Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is om een doelgroep aan te spreken die al een eerste interesse heeft getoond door de site te bezoeken.

  3eJuridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers is in feite de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art6 para1 p. 1 verlicht.een GDPR.

  4eDuur van opslag

  Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen die worden beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of zoals wettelijk vereistAdvertentiegegevens in serverlogboeken worden door Google geanonimiseerd, volgens zijn eigen informatie, delen van het IP-adres en cookie-informatie volgens 9 of18 maanden verwijderd.

  5Herroepings- en verwijderingsopties

  U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekkenHet intrekken van toestemming heeft gevolgen voor de wettigheid, die geen invloed heeft op de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.
  U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te voorkomen, met behulp van de "Do Not Track" -functie van een ondersteunende browser, waardoor de uitvoering van scriptcode in uw browser wordt gedeactiveerd of een scriptblokkering zoalsInstalleer NoScript ( https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in je browser.
  U kunt ook de door de cookie gegenereerde gegevens vastleggen die betrekking hebben op uw gebruik van de online aanwezigheid (inclUw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
  Met de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens door Google deactiveren:
  https://adssettings.google.de
  U kunt meer informatie over bezwaar- en eliminatiemogelijkheden tegen Google vinden op:
  https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  Gebruik van Google Tag Manager

  1eOmvang van de verwerking van persoonsgegevens

  We gebruiken de Google Tag Manager ( https://www.google.com/intl/de/tagmanager/ ) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en de vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna Google genoemd)Google Tag Manager kan worden gebruikt om tags van Google en services van derden op een online aanwezigheid te beheren en te bundelen. Tags zijn kleine code-elementen op een online aanwezigheid die onder andere worden gebruikt om bezoekersaantallen en gedrag te meten, de impact van online adverteren en sociale kanalen, gebruik remarketing en targeting en test en optimaliseer online aanwezigheid. Wanneer een gebruiker de online aanwezigheid bezoekt, wordt de huidige tagconfiguratie naar de browser van de gebruiker gestuurdHet bevat instructies over welke tags moeten worden geactiveerdGoogle Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelenInformatie hierover vindt u in de passages over het gebruik van de desbetreffende diensten in deze privacyverklaringGoogle Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.
  Gegevens kunnen worden verzonden naar servers van Google in de Verenigde StatenGoogle heeft zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en is gecertificeerdDaarom zet Google zich in om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingU kunt meer informatie vinden in de volgende gekoppelde vermelding:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  Meer informatie over Google Tag Manager is te vinden op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

  2eDoel van gegevensverwerking

  Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens ligt bij de verzamelde en overzichtelijke administratie en een efficiënte integratie van de diensten van derden.

  3eJuridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers is in feite de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art6 para1 p. 1 verlicht.een GDPR.

  4eDuur van opslag

  Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen die worden beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of zoals wettelijk vereistAdvertentiegegevens in serverlogboeken worden door Google geanonimiseerd, volgens zijn eigen informatie, delen van het IP-adres en cookie-informatie volgens 9 of18 maanden verwijderd.

  5Herroepings- en verwijderingsopties

  U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekkenHet intrekken van toestemming heeft gevolgen voor de wettigheid, die geen invloed heeft op de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.
  U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te voorkomen, met behulp van de "Do Not Track" -functie van een ondersteunende browser, waardoor de uitvoering van scriptcode in uw browser wordt gedeactiveerd of een scriptblokkering zoalsInstalleer NoScript ( https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in je browser.
  U kunt ook de door de cookie gegenereerde gegevens vastleggen die betrekking hebben op uw gebruik van de online aanwezigheid (inclUw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
  Met de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens door Google deactiveren:
  https://adssettings.google.de
  U kunt meer informatie over bezwaar- en eliminatiemogelijkheden tegen Google vinden op:
  https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  Gebruik van Google AdWords

  1eOmvang van de verwerking van persoonsgegevens

  We gebruiken Google AdWords van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en de vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google)We gebruiken deze dienst om te adverterenGoogle plaatst een cookie op uw computerDit betekent dat persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties werden weergegeven en of de gebruiker erop klikte) en ook gegevens van advertentiepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-ID's).
  Gegevens kunnen worden overgebracht naar servers van Google in de Verenigde StatenGoogle heeft zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en is gecertificeerdDaarom zet Google zich in om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingU kunt meer informatie vinden in de volgende gekoppelde vermelding:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier:
  https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  2eDoel van gegevensverwerking

  We krijgen alleen kennis van het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft gereageerdEr wordt geen informatie doorgegeven waarmee wij u kunnen identificerenHet gebruik is niet bedoeld voor tracering.

  3eJuridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers is in feite de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art6 para1 p. 1 verlicht.een GDPR.

  4eDuur van opslag

  Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen die worden beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of zoals wettelijk vereist, bijv.voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

  5Herroepings- en verwijderingsopties

  U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekkenHet intrekken van toestemming heeft gevolgen voor de wettigheid, die geen invloed heeft op de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.
  U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te voorkomen, met behulp van de "Do Not Track" -functie van een ondersteunende browser, waardoor de uitvoering van scriptcode in uw browser wordt gedeactiveerd of een scriptblokkering zoalsInstalleer NoScript ( https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in je browser.
  Met de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens door Google deactiveren:
  https://adssettings.google.de
  U kunt meer informatie over bezwaar- en eliminatiemogelijkheden tegen Google vinden op:
  https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  Gebruik van het Google Marketing Platform

  1eOmvang van de verwerking van persoonsgegevens

  We gebruiken het marketingplatform van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en de vertegenwoordiger in Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google)Google plaatst een cookie op uw computerDit betekent dat persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties werden weergegeven en of de gebruiker erop klikte) en ook gegevens van advertentiepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-ID's).
  Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand
  Gegevens kunnen worden overgebracht naar servers van Google in de Verenigde StatenGoogle heeft zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en is gecertificeerdDaarom zet Google zich in om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingU kunt meer informatie vinden in de volgende gekoppelde vermelding:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google verzamelde gegevens door het gebruik van deze tool en informeren u daarom op basis van ons kennisniveauAls u bij een Google-service bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzenZelfs als u niet bent geregistreerd bij Google ofniet hebt ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres zal achterhalen en opslaan.
  Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier:
  https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  2eDoel van gegevensverwerking

  Het gebruik van het Google Marketing Platform dient om relevante advertenties aan de gebruiker weer te geven, om de rapporten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet.

  3eJuridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers is in feite de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art6 para1 p. 1 verlicht.een GDPR.

  4eDuur van opslag

  Het Google Marketing Platform slaat uw gegevens op totdat het aangegeven doel is bereikt, waarbij de maximale opslagperiode 18 maanden is.

  5Herroepings- en verwijderingsopties

  U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekkenHet intrekken van toestemming heeft gevolgen voor de wettigheid, die geen invloed heeft op de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.
  U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te voorkomen, met behulp van de "Do Not Track" -functie van een ondersteunende browser, waardoor de uitvoering van scriptcode in uw browser wordt gedeactiveerd of een scriptblokkering zoalsInstalleer NoScript ( https://noscript.net/ ) of Ghostery ( https://www.ghostery.com ) in je browser.
  Met de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens door Google deactiveren:
  https://adssettings.google.de
  U kunt meer informatie over bezwaar- en eliminatiemogelijkheden tegen Google vinden op:
  https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  Gebruik van MailChimp

  1eOmvang van de verwerking van persoonsgegevens

  We gebruiken de serviceprovider MailChimp van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, VS (hierna MailChimp genoemd) om onze nieuwsbrief te verzenden.MailChimp is een aanbieder van e-mailmarketing en stelt ons in staat om rechtstreeks met potentiële klanten te communiceren via e-mailnieuwsbrievenWanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens die u invoert wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief verzonden naar MailChimp en daar opgeslagenHierdoor kunnen verdere persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt) en apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem).
  Gegevens kunnen worden overgebracht naar MailChimp-servers in de Verenigde StatenMailChimp heeft zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en heeft zichzelf gecertificeerdAls gevolg hiervan verbindt MailChimp zich ertoe de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te levenU kunt meer informatie vinden in de volgende gekoppelde vermelding:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active
  Uw gegevens worden ook opgeslagen door MailChimpUw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor het abonneren op de nieuwsbrief en MailChimp heeft ook niet het recht om uw gegevens door te gevenNa registratie stuurt MailChimp u een e-mail om uw registratie te bevestigenMailChimp biedt ook verschillende analyseopties over hoe de verzonden nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt, b.v.Aan hoeveel gebruikers een e-mail is verzonden, of e-mails zijn geweigerd en of gebruikers zich hebben afgemeld voor de lijst na ontvangst van een e-mail
  Meer informatie over de verwerking van gegevens door MailChimp vindt u hier:
  https://MailChimp.com/legal/privacy/

  2eDoel van gegevensverwerking

  De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een abonnement op de nieuwsbrief, worden mogelijk alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzendengebruikt om u uit te nodigen voor evenementen en, als u al onze klant bent, voor onze klant e-mailBovendien kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd of dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in dit verband, zoals het geval zou kunnen zijn in geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische omstandigheden.

  3eJuridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers is in feite de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art6 para1 p. 1 verlicht.een GDPR.

  4eDuur van opslag

  Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen die worden beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of zoals wettelijk vereistU kunt ook contact opnemen met MailChimp en verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd.

  5Herroepings- en verwijderingsopties

  U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekkenHet intrekken van toestemming heeft gevolgen voor de wettigheid, die geen invloed heeft op de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.
  U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief door MailChimp op elk moment intrekkenU kunt uw toestemming op elk moment intrekken via e-mail aan MailChimp ofdoor op de link in elke nieuwsbrief te klikken.
  Meer informatie over bezwaar- en eliminatiemogelijkheden tegen MailChimp vindt u op:
  https://MailChimp.com/legal/privacy/

  XVIntegratie van plug-ins via externe serviceproviders

  1eBeschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  We integreren bepaalde plug-ins op onze website via externe serviceproviders in de vorm van inhoudsleveringsnetwerkenWanneer u onze website bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van de providers die we gebruiken om inhoud op te halen en op te slaan in de cache van de browser van de gebruikerHierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd in serverlogbestanden, met name apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem)We gebruiken de volgende diensten:

  • Shopify

  2eDoel van gegevensverwerking

  Het gebruik van de functies van deze services dient om online applicaties en inhoud te leveren en te versnellen.

  3eJuridische basis voor gegevensverwerking

  Deze gegevens worden vastgelegd op basis van art6 para1 verlicht.f AVGDe websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website.

  4eDuur van opslag

  Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen die worden beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of zoals wettelijk vereist.

  5Oppositie- en verwijderingsmogelijkheden

  Deze gegevensbeschermingsverklaring is tot stand gekomen met ondersteuning van DataGuard .