Doorgaan naar inhoud

GARANTIEVOORWAARDEN VAN LEDVANCE GMBH VOOR LED-VERLICHTING

AAN DE CONSUMENT


TABEL 1: GARANTIE VOOR LED-ARMATUREN TEGEN CONSUMENTEN

GARANTIEPERIODE GARANTIETYPE GARANTIEPRODUCTEN Productfamilies

tien jaar

Beperkte garantie
(beperkt tot LED-module en driver)

• ENDURA PROO
• ENDURA STYLE van het merk LEDVANCEE

5 jaar

Standaard garantie

• 1906®
• ENDURA CLASSICC
• ENDURA FLOOD en ENDURA GARDEN FLOOD met een nominaal vermogen van meer dan 50 W. W
• ENDURA STYLE van het merk OSRAMM
• LED KLIK WIT
• LED KLEUR WIT
• LED VLAK
• LED RING
• LED SPOTLIGHT
• LEVEND™
• ORBIS®
• PLANON™

3 jaar

Beperkte garantie
(beperkt tot LED-module en driver)

• LED KAST
• LED BULKKOP
• LED KANTOORLIJN
• LED POWER BATTEN
• LED-SCHAKELAAR BATTEN
• LED-WAARDE BATTEN
• LINEAIRE LED-VLAK®
• LINEAIRE LED SLIM
• LINEAIRE LED-DRAAI
• GEÏNTEGREERDE SUMARINED
• TUBEKIT-LED®


TABEL 2: INWERKINGTREDING EN GARANTIEGEBIED

 
Inwerkingtreding van deze garantievoorwaarden: 16 maart 2020

Garantiegebied:

Landen in de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief het Verenigd Koninkrijk, zelfs nadat het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten en de volgende landen: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Rusland, Zwitserland, Servië, Turkije, Oekraïne en Wit-Ruslandland


TABEL 3: GARANTIECLAIMS

 

1 WAT TE VERZENDEN IN EEN GARANTIEGEVALN?

Om de garantieclaim te laten gelden, moet de ontvanger van de garantie het volgende naar LEDVANCE of het respectieve lokaal verantwoordelijke LEDVANCE-bedrijf sturen voordat de garantieperiode afloopt:

een een Beweren, die ten minste de volgende informatie moet bevatten:
- Voor- en achternaam en geldig postadres van de borg
- Productdetails van het garantieproduct, met name productnaam, productnummer EAN / productidentificatiecode IC, aangekochte en geclaimde hoeveelheidMenge)
- Reden voor klacht

poten Kopie van de originele factuur voor het garantieproduct.

Retournering van het defecte garantieproduct op aanvraag:
Het is in eerste instantie niet nodig om het defecte garantieproduct terug te sturen. LEDVANCE of het respectieve lokaal verantwoorde LEDVANCE-bedrijf behoudt zich echter het recht voor om in elk geval van garantie het defecte garantieproduct te retourneren. In dit geval is het defecte garantieproduct compleet, voldoende gefrankeerd en moet het in een breukvaste verpakking per post worden verzonden.

 

2 AAN WIE EN IN WELKE VORM MOET WORDEN INGEDIENDN?

een GARANTIEGEVALLEN IN DUITSLAND:
Voor garantiegevallen in Duitsland moet de aanvraag als volgt worden ingediend:

Voldoende gefrankeerd per post met de schriftelijk klachtenformulier of door enige andere schriftelijke communicatie alleen naar het volgende retouradres / klachtenadres Klachten of productretouren naar andere adressen worden niet geaccepteerd:):

LEDVANCE GmbH
Afdeling van CQM
Stenen doorwaadbare plaats 62
86167 Augsburg
Duitsland

Downloadlink via internet naar het schriftelijke klachtenformulier:
www.ledvance.de/garanteie-reclamation-formulier

of

daarover online Online klachtenformulier
Internetlink naar het online klachtenformulier:www.ledvance.de/reklamation
(gebruik dan het klachtenformulier voor de particuliere eindgebruikernden)

Een bewering op een andere manier, b.v. per e-mail, telefoon of fax is niet mogelijk.h.

b GARANTIE BUITEN DUITSLAND:
In het geval van een garantieclaim in het garantiegebied buiten Duitsland, wordt de garantieclaim verwerkt en wordt de garantieservice verleend in overeenstemming met de bepalingen van deze garantievoorwaarden doorrespectief plaatselijk verantwoordelijk LEDVANCE-bedrijf, die u kunt vinden in de lijst met landen op de volgende internetlink:www.ledvance.de/garantie-laenderliste . Het land van de garantieclaim is het land in het garantiegebied waar de verzekeringnemer het garantieproduct heeft gekocht.


De inzending moet worden gedaan:

ik door schriftelijke kennisgeving per post voldoende gefrankeerd aan het relevante lokale LEDVANCE-bedrijf of

ii - alleen als in de landenlijst onder www.ledvance.de/garantie-laenderliste Een internetlink naar een online klachtenformulier wordt verstrekt voor het betreffende land van de garantieclaim - door middel van het respectievelijkeOnline klachtenformulier.

Een bewering op een andere manier, b.v. per e-mail, telefoon of fax is niet mogelijk.h.

 

1. Toepassingsgebied, garant / koper

1.1. DeLEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching bij München (hieronder„LEDVANCE“) verleent hierbij alleen de inTAFEL 1 genoemde garantie voor de garantieproducten en daar vermelde garantieperioden.

1.2. De garantiegevers zijn alleen consumenten die volgensTAFEL 2 en gedurende de geldigheidsduur van deze garantievoorwaarden binnen het garantiegebied volgensTAFEL 2 (in het volgende garantiegebied een garantieproduct volgensäß TAFEL 1 hebben gekocht, voor zover de aankoop niet voor commerciële of zelfstandige doeleinden is, b.v. commercieel gebruik, commerciële wederverkoop of commerciële installatie door derden.e.

1.3. De huidige garantievoorwaarden zijn van toepassing op de inTAFEL 1 genoemde garantie vanaf de inwerkingtreding van deze garantievoorwaarden en binnen het garantiegebied volgensTAFEL 2 exclusief en definitief. Alle andere effectieve garantieclaims met betrekking tot LEDVANCE-producten die zijn gekocht voordat deze garantievoorwaarden van kracht worden of buiten het garantiebereik, blijven onaangetast en kunnen binnen de respectieve garantieperiode door de respectieve garantiehouder worden gehandhaafd in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke garantievoorwaarden.

2. Voorwerp en vereisten van de garantie

2.1. De volgende soorten garantie bestaan:

een Standaard garantie: In het geval van een standaardgarantie volgensTAFEL 1 LEDVANCE garandeert in overeenstemming met de bepalingen van deze garantievoorwaarden dat alle onderdelen van het respectievelijke garantieproduct onderworpen zijn aan prov. 2.2 zijn vrij van fabricage- en materiaalfouten binnen de respectievelijke garantieperiode.

b Beperkte garantie: In het geval van een beperkte garantie volgensTAFEL 1 LEDVANCE garandeert in overeenstemming met de bepalingen van deze garantievoorwaarden dat alleen de LED-module en de driver van het betreffende garantieproduct, onder voorbehoud van prov. 2.2 zijn vrij van fabricage- en materiaalfouten binnen de respectievelijke garantieperiode.

2.2. De garantie geldt alleen voor het originele garantieproduct geleverd in de originele verpakking en alle originele accessoires die in de originele verpakking zitten. De garantie omvat geen gebruikte producten, verwisselbare lampen, lampen en de geleverde batterijen of accu's.s.

2.3. Er bestaat alleen een garantieclaim als het garantieproduct altijd binnen de toegestane specificaties heeft gewerkt in overeenstemming met het productgegevensblad en is geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en gebruikt in overeenstemming met de installatie- / bedieningsinstructies.

2.4. De garantieperiode begint op de datum van aankoop door de garantiehouder.

3. Uitsluiting van garantieclaims

Garantieclaims zijn uitgesloten in de volgende gevallen:

a in het geval van slechts kleine, onbeduidende schade of defecten in het garantieproduct, b.v. Uitval van meerdere LED-chips of LED-arrays,s),

b bij het bereiken van de gebruikelijke levensduur van het door de fabrikant opgegeven garantieproduct binnen de garantieperiode en / of productgerelateerde gebruikelijke vermindering van de lichtstroom van het garantieproduct,,

c in het geval van productgerelateerde veranderingen in de lichte kleur van het gegarandeerde product,,

d in geval van natuurlijke slijtage van het gegarandeerde product,,

e in geval van oneigenlijk of oneigenlijk gebruik van het garantieproduct,,

f bij gebruik van het garantieproduct in een ontoelaatbare of ongeschikte bedrijfsomgeving, b.v. in het geval van overmatige vochtigheid, hitte, kou of stofvorming, in corrosieve omgevingen of als een binnenverlichting onrechtmatig wordt blootgesteld aan direct zonlicht buiten,d),

g in het geval van schade of fouten als gevolg van slechte kwaliteit van het voedingsnetwerk, b.v. Spanningspieken of over- / onderspanning,g),

h voor zover het garantieproduct is gewijzigd, gerepareerd of bediend in verband met producten of software van de garantiehouder of een derde partij door de garantiehouder of een derde zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LEDVANCE,,

i in geval van schade of fouten veroorzaakt door de garant of een derde partij, ofr

j in geval van onvoorziene gevallen van overmacht buiten de invloedsfeer van LEDVANCE en waarvoor LEDVANCE niet verantwoordelijk is, b.v. Natuurrampen.n).

4. Garantie

4.1. De garantie wordt aan de garantiehouder verstrekt in de zin van paragraaf. 1.2 verleend, voor zover

a binnen de garantieperiode een fabricage- of materiaalfout in de zin van paragraaf. 2.1 a of nee. 2.1 b heeft plaatsgevonden en de overige voorwaarden voor aanspraak volgens paragraaf. 2 aanwezig zijn,en,

b geen uitsluitingsgronden volgens par. 3 zijn beschikbaar end

c de garantiehouder voldoet naar behoren aan de garantieclaim TAFEL 3 heeft beweerd.

4.2. De garantie bestaat alleen in het aanbieden van een gratis vervangend product in overeenstemming met de bepalingen van deze sectie. 4. LEDVANCE behoudt zich het recht voor om het te vervangen door een ander soortgelijk en gelijkwaardig product, waarvan de eigenschappen, specificaties en vormgeving kunnen verschillen van het garantieproduct. Het vervangende product wordt alleen verzonden binnen het garantiegebied en meestal binnen een maand nadat de garantieclaim correct is ingediend.

4.3. Valt niet onder de garantie en maakt in het bijzonder geen deel uit van de garantie

een reparatie van het garantieproduct,,

b een volledige of gedeeltelijke terugbetaling of creditering van de aankoopprijs,,

c een vergoeding van kosten voor het retourneren van het defecte garantieproduct conform TAFEL 3 ,

d een vergoeding voor installatie / verwijdering, transport, reis-, arbeids- of materiaalkosten ofr

e andere aanspraken op schadevergoeding of vergoeding van kosten, b.v. voor transport of gevolgschade.n).

4.4. LEDVANCE behoudt zich het recht voor om voor elke garantieclaim na te gaan of de garantieclaim in aanmerking komt.

4.5. De garantieclaim wordt verwerkt en de garantie wordt verleend in overeenstemming met de bepalingen van deze garantievoorwaarden

- in garantiegevallen in Duitsland door LEDVANCE en

- in het geval van een garantieclaim in het garantiegebied buiten Duitsland, door het relevante lokale bedrijf van de LEDVANCE-groepTAFEL 3 (hierna LEDVANCE company.“).

Het land van de garantieclaim is het land in het garantiegebied waar de verzekeringnemer het garantieproduct heeft gekocht.

4.6. Door het verlenen van de garantie wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd of vernieuwd.

5. Voorbehoud van juridische claims

De wettelijke garantieclaims en rechten van de garantiehouder evenals zijn claims volgens de Productaansprakelijkheidswet ProdHaftG zijn niet beperkt door de huidige garantievoorwaarden en de daarin verleende garantie en gelden onafhankelijk van en parallel aan deze garantiebepalingen en garantieclaims.n.

6. Toepasselijk recht

Deze garantievoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de bepalingen van internationaal privaatrecht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG). De toepassing van dwingende wettelijke consumentenbeschermingsbepalingen van het land waar de garantieontvanger zijn gewone verblijfplaats heeft, blijft echter onaangetast.t.

7. Wijziging van garantievoorwaarden

LEDVANCE behoudt zich het recht voor om deze garantievoorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken met ingang van de toekomst te wijzigen of aan te vullen. In dit geval blijven effectieve garantieclaims op basis van de huidige versie van de garantievoorwaarden onaangetast en kunnen ze nog steeds worden ingediend door de garantiehouder in overeenstemming met de bepalingen van deze versie van de garantievoorwaarden binnen de respectievelijke garantieperiode.