Doorgaan naar inhoud

Verklaring inzake gegevensbescherming

  • Verklaring inzake gegevensbescherming

  Vanaf februari 2020

  De inhoudsopgave
  1. Identiteit en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking
  2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
  • Algemene informatie over gegevensverwerking
  1. Rechten van de betrokkene
  2. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaken van logbestanden
  3. Gebruik van cookies
  • Registratie
  • Webwinkel
  1. Betalingsmogelijkheden
  2. Verzenddienstverlener
  3. Contact via e-mail
  • Bedrijfswebsites
  • Gebruik van bedrijfsaanwezigheid in professioneel georiënteerde netwerken
  • Gebruik van plug-ins
  1. Integratie van plug-ins via externe serviceproviders
  2. Identiteit en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking

  De gegevensbeheerder is verantwoordelijk in overeenstemming met de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere gegevensbeschermingsregels:

  LEDVANCE GmbH

  Parkeerring 33

  85748 Garching bij München

  Duitsland

  +49 (0) 89 780673-100

  digitalhub@ledvance.com

  www.ledvance-promo.com

  1. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

  De genoemde functionaris voor gegevensbescherming is:

  DataCo GmbH

  Dachauer Str65

  80335 München

  Duitsland

  +49 89 7400 45840

  www.dataguard.de

  IIIAlgemene informatie over gegevensverwerking

  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

  Over het algemeen verwerken we de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionerende website te voorzien van onze inhoud en dienstenDe verwerking van persoonsgegevens vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruikerUitzonderingen zijn gevallen waarin technisch geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

  1. Juridische basis voor gegevensverwerking

  Art6 para1 s1 verlicht.een AVG dient als wettelijke basis om de betrokkene toestemming te geven voor de verwerking van zijn gegevens.

  Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, art6 para1 s1 verlicht.b AVG dient als wettelijke basisDit geldt ook voor de verwerking die nodig is om precontractuele activiteiten uit te voeren.

  Als het nodig is om persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, art6 para1 s1 verlicht.c AVG dient als wettelijke basis.

  Als vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, art6 para1 s1 verlicht.d AVG dient als rechtsgrondslag.

  Als gegevensverwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren, dan Art6 para1 s1 verlicht.f GDPR dient als de wettelijke basis voor gegevensverwerkingAls gegevensverwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of derden te beschermen en de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon niet opwegen tegen, Art6 para1 s1 verlicht.f GDPR dient als de wettelijke basis voor gegevensverwerking.

  1. Gegevensverwijdering en opslagduur

  De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of beperkt zodra het doel van hun opslag is bereiktExtra opslag kan plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in het kader van EU-voorschriften, EU-wetgeving of andere relevante voorschriften waaraan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is onderworpenDe gegevens zullen ook worden beperkt of verwijderd nadat de bewaartermijn gespecificeerd in de bovengenoemde normen is verstreken, tenzij het nodig is om de bewaring van de gegevens uit te breiden met het oog op het sluiten of nakomen van het respectieve contract.

  1. Rechten van de betrokkene

  Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten:

  1. Recht op informatie

  U kunt de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vragen om te bevestigen of hij uw persoonsgegevens verwerkt.

  Als een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:

  1. Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
  2. De categorieën verwerkte persoonsgegevens;
  3. De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u zijn of zullen worden bekendgemaakt;
  4. De geplande opslagduur van uw persoonlijke gegevens of, als bepaalde informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
  5. Het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, een recht op beperking van de verwerking door de gegevensbeheerder of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
  6. Het bestaan van een recht om bezwaar aan te tekenen tegen een toezichthoudende autoriteit;
  7. Alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
  8. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief het aanmaken van profielen in overeenstemming met artikel 22, lid1 en paragraaf4 AVG en, in bepaalde gevallen, zinvolle informatie over het betrokken gegevensverwerkingssysteem en de omvang en het beoogde resultaat van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of een internationale organisatieIn dit kader kunt u dan de bijbehorende garanties geven conform Art46 GDPR in verband met de overdracht.

  1. Recht op rectificatie

  Je hebt recht op correctie en / of aanvulling door de verantwoordelijke indien jouw verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijnDe gegevensbeheerder moet de gegevens onmiddellijk corrigeren.

  1. Recht op beperking van verwerking

  U kunt onder de volgende voorwaarden verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens in twijfel trekt gedurende een periode die de gegevensbeheerder in staat stelt om de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren;
  • De verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
  • De vertegenwoordiger heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar u heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
  • Als u bezwaar maakt tegen verwerking in overeenstemming met art21 alinea1 AVG en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van de gegevensbeheerder opwegen tegen uw redenen.

  Als de verwerking van persoonsgegevens over u is beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van gegevensopslag - alleen met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen een belangrijk openbaar belang, een belang van de Unie of een lidstaat.

  Als de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de controller geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

  1. Recht op annulering
  2. a) Verplichting om te verwijderen

  Als u de gegevensbeheerder vraagt om uw persoonlijke gegevens met onmiddellijke ingang te verwijderen, is hij verplicht dit onmiddellijk te doen, aangezien een van de volgende situaties van toepassing is:

  1. Persoonsgegevens met betrekking tot u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.
  2. U trekt uw toestemming in, waarvoor de verwerking volgens Art6 para1 s1 verlicht.a of art9 par2 verlicht.een AVG en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens
  3. Volgens Art21 alinea1 AVG, u maakt bezwaar tegen de verwerking van de gegevens als de verwerking van de gegevens wordt gerechtvaardigd door een legitiem belang, of u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens Art21 alinea2 AVG.
  4. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  5. Het verwijderen van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op een wettelijke verplichting onder het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  6. Uw persoonlijke gegevens zijn verzameld in verband met de informatiediensten die aan bedrijven worden aangeboden in overeenstemming met art8 para1 AVG.
  7. b) Informatie aan derden

  Als de gegevensbeheerder uw persoonlijke gegevens en de gegevens heeft gepubliceerd in overeenstemming met art17 par1 AVG nemen ze passende maatregelen, inclusief technische middelen, om de gegevensverwerkers die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat er een aanvraag is ingediend om alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te verwijderen, waarbij ze houd rekening met de beschikbare technologie en de kosten van het uitvoeren van het proces.

  1. c) Uitzonderingen

  Het recht op verwijdering bestaat niet als verwerking noodzakelijk is.

  1. om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is voorgeschreven door de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de vertegenwoordiger onderworpen is, of om een taak van algemeen belang uit te voeren of om de uitoefening van het openbaar gezag aan de vertegenwoordiger uit te oefenen;
  3. om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art9 par2 verlicht.h en ik en Art9 par3 AVG;
  4. voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met art89 paragraaf1 AVG, voor zover de wet genoemd onder letter a) de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert, of
  5. om juridische claims af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen.
  6. Recht op informatie

  Als u het recht hebt op correctie, verwijdering of beperking van verwerking via de controller, is de controller verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn meegedeeld te informeren over de correctie of verwijdering van de gegevens of de beperking van de verwerking tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt.

  U behoudt zich het recht voor om door de gegevensbeheerder te worden geïnformeerd over de ontvangers van uw gegevens.

  1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens, die u aan de controller heeft gegeven, te ontvangen in een gestructureerd, gestandaardiseerd en machineleesbaar formaatBovendien heeft u het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere persoon door de gegevensbeheerder aan wie de gegevens oorspronkelijk zijn verzonden

  1. 1everwerking op basis van toestemming in overeenstemming met art6 para1 s1 verlicht.een AVG of Art9 par2 verlicht.een AVG of op een contract volgens Art6 para1 s1 verlicht.b AVG en
  2. de verwerking vindt geautomatiseerd plaats.

  Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om te claimen dat uw persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks van de ene persoon naar de andere worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk isDe vrijheden en rechten van andere mensen worden niet aangetast.

  Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, die nodig is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang of bij de uitoefening van de aan de gegevensbeheerder gedelegeerde overheidsinstantie.

  1. Recht op bezwaar

  Afhankelijk van uw situatie heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art6 para1 s1 verlicht.e off GDPR; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  De gegevensbeheerder zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij hij overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is met het oog op handhaving, uitoefening of verdediging van juridische claims.

  Als de persoonlijke gegevens over u worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot dergelijke advertenties; dit geldt ook voor het aanmaken van profielen, voor zover deze verband houden met directe reclame.

  Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

  Ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG heeft u bij gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij de mogelijkheid om uw recht van bezwaar tegen geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties uit te oefenen.

  1. Recht om de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

  U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekkenHet intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

  1. Geautomatiseerde besluitvorming op basis van cases, inclusief profilering

  U hebt het recht om u niet te onderwerpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief het maken van profielen - en die een juridische impact heeft of u op een vergelijkbare manier beïnvloedtDit geldt niet bij het nemen van de beslissing

  1. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking,
  2. is toegestaan volgens de wetten van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, en als deze wetten passende maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of
  3. met uw uitdrukkelijke toestemming.

  Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens volgens Art9 par1 AVG, tenzij Art9 par2 verlicht.a of g AVG is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

  Met betrekking tot de gevallen waarnaar wordt verwezen in de paragrafen (1) en (3), neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen, inclusief het recht, ondersteuning door de verwerkingsverantwoordelijke of hun verwerkingsverantwoordelijke te beschermen. Ontvang vertegenwoordigers, geef uw mening over de zaak en betwist de beslissing.

  1. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van je woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

  De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep overeenkomstig art.78 GDPR.

  1. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaken van logbestanden
  2. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en relevante informatie van het computersysteem van het oproepende apparaat.

  De volgende gegevens worden verzameld:

  • Browsertype en -versie
  • Het besturingssysteem van de gebruiker
  • Datum en tijd van toegang
  • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website heeft bezocht
  • Websites die het systeem van de gebruiker bezoekt via onze website
  • Lengte van de pagina verblijf / toegang

  De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeemHet bevat niet de IP-adressen van de gebruiker of andere gegevens waarmee de gegevens aan een gebruiker kunnen worden toegewezenDe gegevens worden niet samen met de andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

  1. Doel van gegevensverwerking

  De logbestanden worden opgeslagen om de functionaliteit van de website te waarborgenDe gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgenDe gegevens worden niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden.

  Voor de bovengenoemde doeleinden hebben we een legitiem belang bij het verwerken van de gegevens in overeenstemming met art6 para1 s1 verlicht.f AVG.

  1. Juridische basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens is art6 para1 s1 verlicht.f AVG.

  1. Duur van opslag

  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen ervanDe sessie eindigt wanneer de gegevens voor de implementatie van de website zijn voltooid.

  1. Bezwaar en verwijdering

  Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden zijn essentieel voor de werking van de websiteDaarom kan de gebruiker geen bezwaar maken tegen de bovenstaande processen.

  1. Gebruik van cookies
  2. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Onze website maakt gebruik van cookiesCookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of in de internetbrowser op het computersysteem van de gebruikerWanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruikerDeze cookies bevatten een reeks tekens waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt geopend.

  We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te makenSommige elementen van onze website vereisen dat de aanroepende browser moet worden geïdentificeerd, zelfs na een pagina-einde.

  De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:

  • Taalinstellingen
  • Artikelen in de winkelwagen
  • Registratie-informatie

  We gebruiken ook cookies op onze website waarmee we het surfgedrag van onze gebruikers kunnen analyseren.

  Als resultaat worden de volgende gegevens verzonden:

  • Zoekopdrachten ingevoerd
  • Frequentie van paginaweergaven
  • Gebruik van website-functionaliteiten

  De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden gepseudonimiseerd met behulp van technische maatregelenHet is daarom niet mogelijk om de gegevens toe te wijzen aan de gebruiker die de website bezoektDe gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

  Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en krijgt hij toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die in deze context worden gebruiktIn dit verband wordt ook verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

  1. Doel van gegevensverwerking

  Het doel van het gebruik van technische cookies is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om websites te gebruikenSommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookiesDeze vereisen dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

  We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

  • Winkelwagen
  • Taalinstellingen toepassen
  • Opslag van zoektermen
  • Productbelangen

  De gebruikersgegevens verzameld via technische cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

  De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeterenDoor middel van de analyse cookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen zo ons aanbod continu optimaliseren.

  Verbeter de klantervaring

  1. Juridische basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art6 para1 s1 verlicht.een GDPR.

  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technische cookies is Art6 para1 p1 verlicht.f AVG.

  1. Opslagduur en mogelijkheid tot verzet en verwijdering

  Cookies worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker en overgebracht van de gebruiker naar onze websiteU heeft als gebruiker dus volledige controle over het gebruik van cookiesU kunt de verzending van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigenReeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderdDit kan ook automatisch gebeurenAls cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, kan het zijn dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

  Als u de Safari-browser versie 12.1 of hoger gebruikt, worden cookies na zeven dagen automatisch verwijderdDit geldt ook voor opt-out-cookies die worden gebruikt om het gebruik van trackingmechanismen te voorkomen.

  VIIRegistratie

  1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  We bieden gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door persoonlijke informatie te verstrekkenDe gegevens worden ingevoerd in een invoermasker en naar ons verzonden en opgeslagenDe gegevens worden niet aan derden verstrektDe volgende gegevens worden verzameld als onderdeel van het registratieproces:

  • E-mailadres
  • Achternaam
  • Voornaam
  • Adres
  • Telefoon / gsm-nummer

  Als onderdeel van het registratieproces wordt toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

  1. Doel van gegevensverwerking

  Registratie van de gebruiker is noodzakelijk om een contract met de gebruiker na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren.

  Afhalen en bezorgen van door bezoekers bestelde en betaalde goederen.

  1. Juridische basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is art6 para1 s1 verlicht.een AVG, als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

  Als de registratie dient om een contract uit te voeren waarbij de gebruiker betrokken is of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens Art6 para1 p1 verlicht.b AVG.

  1. Duur van opslag

  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

  Dit is het geval voor de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld om een contract te vervullen of om precontractuele maatregelen uit te voeren als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contractZelfs nadat de overeenkomst is gesloten, kan het nodig zijn om de persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

  1. Bezwaar en verwijdering

  Als gebruiker kunt u de registratie op elk moment verwijderenU kunt te allen tijde een wijziging in de over u opgeslagen gegevens aanvragen.

  In het accountgedeelte kan het account op elk moment volledig worden verwijderd als er nog geen bindende zakelijke relatie bestaat ofis open.

  Als de gegevens nodig zijn om een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren, kunnen de gegevens alleen voortijdig worden verwijderd als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn om ze te verwijderen.

  VIIIWebwinkel

  Op onze website bieden wij een webshop aanHiervoor gebruiken wij het Software as a Service (SaaS) verhuurwinkelsysteem van een door ons in opdracht gegeven dienstverlener.

  De naam van ons SaaS-verhuurwinkelsysteem en de naam en het adres van de serviceprovider zijn:

  Shopify van de aanbieder Shopify International Limited, 1-2 Haddington Road, D04 XN32, Dublin, Ierland (hierna Shopify genoemd).

  Meer informatie is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de provider: https://www.shopify.com/legal/privacy

  De servers verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch verzendt wanneer u de website bezoektDe opgeslagen informatie is:

  • Browsertype en -versie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd en datum van het serververzoek
  • IP-adres van het apparaat van de gebruiker

  Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnenDe gegevens worden verwerkt op basis van art6 para1 verlicht.f AVGDe websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

  Met de betreffende dienstverlener hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin wij de desbetreffende dienstverlener verplichten de gebruikersgegevens te beschermen en niet aan derden door te geven.

  De websiteserver bevindt zich geografisch in Duitsland.

  1. Betalingsmogelijkheden
  2. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Wij bieden onze klanten verschillende betalingsmogelijkheden voor het verwerken van hun bestellingenAfhankelijk van de betalingsoptie sturen we de klanten door naar het platform van de respectievelijke betalingsdienstaanbiederNa het voltooien van het betalingsproces ontvangen we de betalingsgegevens van de klant van de betalingsdienstaanbieders of onze huisbank en verwerken ze in onze boekhoud- en boekhoudsystemen.

  Betaling via Amazon Pay

  Het is mogelijk om betalingstransacties te verwerken met de betalingsdienstaanbieder AmazonPayMet AmazonPay kunt u online betalingen aan derden doen met behulp van de betalings- en verzendgegevens die zijn opgeslagen in uw Amazon-account.

  De Europese werkmaatschappij van AmazonPay is Amazon Payments Europe sca, 38 avenue JFKennedy, L-1855 LuxemburgAls u al een klantaccount bij Amazon.co.uk heeft , kunt u onmiddellijk betalen met de betalingsmethode die daar is opgeslagen - hetzij via automatische incasso of met een creditcardOm dit te doen, moet je inloggen op je Amazon-account.

  Amazon Pay geeft de betalingsgegevens die zijn opgeslagen in uw Amazon.de-klantaccount niet aan ons door en u hoeft deze niet in te voeren bij het plaatsen van uw bestellingBij betaling via Amazon zijn er geen extra kostenGegevens kunnen worden overgebracht naar Amazon-servers in de Verenigde StatenAmazon heeft zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en is gecertificeerdAmazon zet zich in om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingMeer informatie is te vinden in het volgende gekoppelde item: \ nhttps: //www.privacyshield.gov/participant? Id = a2zt0000000TOWQAA4tatus = Active \ n

  Meer informatie en uw besteloverzicht voor betaling via AmazonPay vindt u op https://pays.amazon.deAls u via Amazon Pay betaalt, zijn alle persoonlijke gegevens die door Amazon Pay worden verstrekt of door Amazon Pay worden verzameld, voornamelijk afkomstig van Amazon Pays scaen secundair verwerkt door Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL en Amazon Media EU SARL, alle drie gevestigd op 5, Rue Plaetis L 2338, LuxemburgMeer informatie over de verwerking van uw gegevens door AmazonPay vindt u in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Amazon Pay onder: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

  Betaling via Klarna

  Het is mogelijk om betalingstransacties te verwerken met de betalingsdienstaanbieder Klarna.

  Klarna is een betalingsdienstaanbieder die aankopen op rekening of in termijnen mogelijk maakt.

  Klarna's Europese werkmaatschappij is Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

  Als u "aankoop op rekening" of "huurkoop" selecteert als betalingsoptie via Klarna, worden uw persoonlijke gegevens automatisch overgedragen aan KlarnaDe persoonsgegevens die aan Klarna worden doorgegeven, zijn met name de volgende

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • IP-adres van het apparaat van de gebruiker
  • Telefoon / gsm-nummer
  • Bankgegevens
  • Creditcardnummer inclVervaldatum en CVC-code
  • Aantal elementen
  • Productcode
  • Gegevens over goederen en / of diensten
  • Transactiebedrag en belastingkosten

  De overdracht van gegevens wordt met name gebruikt voor identiteitsverificatie, betalingsbeheer en fraudepreventieDe persoonlijke gegevens die tussen Klarna en ons worden uitgewisseld, kunnen door Klarna aan kredietinstellingen worden doorgegeven.

  Het doel van deze overdracht is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiërenKlarna kan de persoonsgegevens ook doorgeven aan aangesloten bedrijven (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers als dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of als de gegevens namens Klarna moeten worden verwerkt.

  Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Klarna vindt u in Klarna's gegevensbeschermingsverklaring op: https://pay.amazon.com/de/help/201751600 https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy /data/de_en/data_protection.pdf.

  Betaling met creditcard

  Het is mogelijk om het betalingsproces met creditcard te voltooien.

  Als u heeft besloten om met creditcard te betalen, worden de betalingsgegevens doorgegeven aan betalingsdienstaanbieders voor betalingsverwerkingAlle betalingsdienstaanbieders voldoen aan de eisen van de "Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards" en zijn gecertificeerd door een onafhankelijke PCI Qualified Security Assessor.

  De volgende gegevens worden regelmatig verzonden bij betaling met creditcard:

  • Aankoopbedrag
  • Datum en tijd van aankoop
  • Voornaam en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Creditcardnummer
  • Geldigheidsduur creditcard
  • Kaartverificatiecode (CVC)
  • IP-adres van het apparaat van de gebruiker
  • Telefoonnummer / mobiel telefoonnummer

  De betalingsgegevens worden doorgestuurd naar de volgende betalingsdienstaanbieders:

  • Adyen NV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland
  • Shopify

  Meer informatie over de richtlijnen voor gegevensbescherming en de mogelijkheden voor bezwaar en verwijdering voor betalingsdienstaanbieders vindt u hier:

  Adyen:

  https://www.adyen.com/platform/terms-and-conditions

  Betaling via PayPal

  Het is mogelijk om betalingen te verwerken bij de betalingsdienstaanbieder PayPalPayPal biedt een directe betalingsmethode en aankoop op rekening, automatische incasso, creditcard en betaling op afbetaling.

  De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl& CieSCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg.

  Als u PayPal als betalingsmethode kiest, worden uw gegevens die nodig zijn voor het betalingsproces automatisch naar PayPal verzonden.

  De volgende gegevens worden verwerkt:

  • Achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoon / gsm-nummer
  • IP-adres van het apparaat van de gebruiker
  • Bankgegevens
  • Creditcardnummer
  • Kaartvalidatiedatum en -code (CVC)
  • Aantal elementen
  • Productcode
  • Gegevens over goederen en diensten
  • Transactiebedrag en belastingkosten
  • Informatie over eerder aankoopgedrag

  De gegevens die naar PayPal worden verzonden, kunnen door PayPal naar kredietinstellingen worden verzondenHet doel van deze overdracht is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

  PayPal kan uw gegevens ook aan derden doorgeven als dit nodig is om aan uw contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens namens PayPal te verwerkenBij het overdragen van uw persoonsgegevens binnen bedrijven die met PayPal zijn verbonden, zijn de bindende bedrijfsregels van toepassing, die zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteitenJe kunt ze hier vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/bcr. Andere gegevensoverdrachten kunnen gebaseerd zijn op contractuele waarborgenNeem voor meer informatie contact op met PayPal.

  Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPalJe kunt ze vinden op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/ .

  1. Doel van gegevensverwerking

  De overdracht van betalingsgegevens aan betalingsdienstaanbieders wordt gebruikt om betalingen te verwerken, b.v.wanneer u een product koopt en / of een dienst gebruikt.

  1. Juridische basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art6 para1 p1 verlicht.b AVG, aangezien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het afgesloten koopcontract.

  1. Duur van opslag

  Alle betalingsgegevens en gegevens over mogelijke terugboekingen worden alleen opgeslagen zolang ze nodig zijn voor betalingsverwerking en mogelijke afhandeling van terugboekingen en incasso's en om misbruik te bestrijden.

  Daarnaast kunnen betalingsgegevens ook worden opgeslagen indien en zolang dit nodig is om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen of om een specifiek misbruik op te sporen.

  Uw persoonsgegevens worden na de wettelijke bewaartermijn, dusuiterlijk na 10 jaar verwijderd.

  1. Bezwaar en verwijdering

  U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw betalingsgegevens op elk moment intrekken door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of de gebruikte betalingsdienstaanbieder hiervan op de hoogte te stellenDe gebruikte betalingsdienstaanbieder kan echter mogelijk nog steeds het recht hebben om uw betalingsgegevens te verwerken als en zolang dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.

  1. Verzenddienstverlener
  2. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Als u op onze website producten of diensten bestelt die door een verzendserviceprovider worden bezorgd, ontvangt u uw order- en verzendbevestiging via uw e-mailadres en, afhankelijk van de verzendserviceprovider, een melding van de aankomst van uw zending en / of een melding van de aankomst van de Pakket en mogelijke bezorgopties.

  De gegevens worden verzonden naar de volgende verzendserviceproviders:

  • DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland
  • De FIEGE Logistik Stiftung & CoKG (logistiek dienstverlener)

  De verzonden gegevens zijn regelmatig:

  • Achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  1. Doel van gegevensverwerking

  Het doel van het verwerken van persoonsgegevens is om de verzendserviceproviders de mogelijkheid te geven de ontvanger per e-mail te informeren over de voortgang van een zending en zo de kans op een succesvolle levering te vergroten.

  1. Juridische basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de verzending van het e-mailadres aan de desbetreffende verzendserviceprovider en het gebruik ervan is art6 para1 verlicht.f AVG, op basis van ons gerechtvaardigd belang om de meldingsservice aan onze klanten te kunnen aanbieden en zo de verzending zo klantvriendelijk mogelijk te maken.

  1. Duur van opslag

  De verzonden gegevens worden door de betreffende verzendserviceprovider verwijderd als het pakket met succes is afgeleverd.

  1. Bezwaar en verwijdering

  De meldingsdienst van de verzendserviceprovider kan te allen tijde door de betreffende gebruiker worden geannuleerdVoor dit doel is er een bijbehorende opt-out-link in elke e-mail.

  1. Contact via e-mail
  2. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres op onze websiteIn dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

  De gegevens worden alleen gebruikt om de oproep te verwerken.

  1. Doel van gegevensverwerking

  Als u per e-mail contact met ons opneemt, vertegenwoordigt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

  1. Juridische basis voor gegevensverwerking

  Als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens Art6 para1 verlicht.een GDPR.

  De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die worden verzonden in het kader van het verzenden van een e-mail is Art6 para1 verlicht.f AVGAls het doel van het e-mailcontact is om een contract te sluiten, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art6 para1 verlicht.b AVG.

  1. Duur van opslag

  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameldIn het geval van persoonlijke gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het respectieve gesprek met de gebruiker is beëindigdHet gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de kwestie in kwestie definitief is opgelost.

  De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

  1. Bezwaar en verwijdering

  De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekkenAls de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevensIn dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

  Schrijf een e-mail naar ledvance-promo@ledvance.com.

  In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen wanneer u contact met ons opneemt, verwijderd.

  Schrijf een e-mail naar ledvance-promo@ledvance.com.

  XIIBedrijfswebsites

  Gebruik van bedrijfsaanwezigheid in sociale netwerken

  Instagram:

  Instagram, onderdeel van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ierland


  We bieden informatie op onze bedrijfswebsite en bieden Instagram-gebruikers de mogelijkheid om te communicerenAls u actie onderneemt op onze Instagram-bedrijfswebsite (bijv.Opmerkingen, bijdragen, gunsten etc.), kunt u persoonlijke gegevens gebruiken (bijv.publiceer een unieke naam of foto van uw gebruikersprofiel)Aangezien we echter in het algemeen of grotendeels geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens door Instagram, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het [naam van de klant] -bedrijf, kunnen we geen bindende uitspraken doen over het doel en de reikwijdte van de verwerking van uw gegevens.

  Onze aanwezigheid op sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klantenWe gebruiken de aanwezigheid van het bedrijf met name voor:

  Merkbekendheid, producten, evenementen

  Publicaties op de website van het bedrijf kunnen de volgende inhoud bevatten:

  • Informatie over producten
  • Adverteren

  Het staat elke gebruiker vrij om via activiteiten persoonlijke gegevens te publiceren.

  De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art6 para1 p. 1 verlicht.een GDPR.

  De gegevens die worden gegenereerd voor het uiterlijk van het bedrijf, worden niet opgeslagen in onze eigen systemen.

  Instagram heeft de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekend en is gecertificeerd onder deze overeenkomstDit garandeert Instagram's verplichting om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingMeer informatie is te vinden in het volgende gekoppelde item : https: //www.privacyshield.gov/participant? Id = a2zt0000000GnywAACtatus = Active


  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die we verzamelen als onderdeel van uw gebruik van onze Instagram-bedrijfswebsite, en uw rechten als betrokkene bij IVvermeld in deze privacyverklaringStuur ons een informele e-mail naar ledvance-promo@ledvance.comKlik hier voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Instagram en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden:

  Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

  YouTube:

  YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten


  We bieden informatie op onze bedrijfswebsite en bieden YouTube-gebruikers de mogelijkheid om te communicerenAls u actie onderneemt op onze YouTube-bedrijfswebsite (bijv.Opmerkingen, bijdragen, gunsten etc.), kunt u persoonlijke gegevens gebruiken (bijv.publiceer een unieke naam of foto van uw gebruikersprofiel)Aangezien we echter in het algemeen of grotendeels geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door YouTube, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de [naam van de klant] - huisstijl, kunnen we geen bindende uitspraken doen over het doel en de reikwijdte van de verwerking van uw gegevens.

  Onze aanwezigheid op sociale netwerken wordt gebruikt voor communicatie en informatie-uitwisseling met (potentiële) klantenWe gebruiken de aanwezigheid van het bedrijf met name voor:

  Merkbekendheid, producten, evenementen

  Publicaties op de website van het bedrijf kunnen de volgende inhoud bevatten:

  • Informatie over producten
  • Adverteren

  Het staat elke gebruiker vrij om via activiteiten persoonlijke gegevens te publiceren.

  De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art6 para1 p. 1 verlicht.een GDPR.

  De gegevens die worden gegenereerd voor het uiterlijk van het bedrijf, worden niet opgeslagen in onze eigen systemen.

  YouTube heeft de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekend en is gecertificeerd onder deze overeenkomstDit zorgt ervoor dat YouTube voldoet aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingMeer informatie is te vinden in het volgende gekoppelde item : https: //www.privacyshield.gov/participant? Id = a2zt000000001L5AAItatus = Active


  U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die we verzamelen als onderdeel van uw gebruik van onze YouTube-bedrijfswebsite en uw rechten als betrokkene, zoals beschreven onder IVvermeld in deze privacyverklaringStuur ons een informele e-mail naar ledvance-promo@ledvance.comKlik hier voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door YouTube en de bijbehorende bezwaarmogelijkheden:

  YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DEl=en

  XIIIGebruik van bedrijfsaanwezigheid in professioneel georiënteerde netwerken

  1. Omvang van de gegevensverwerking

  We gebruiken bedrijfsaanwezigheid in professioneel georiënteerde netwerkenWe zijn vertegenwoordigd in de volgende professionele netwerken:

  Gekoppeld in:

  LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irleand

  We bieden informatie op onze website en bieden gebruikers de mogelijkheid om te communiceren.

  De aanwezigheid van het bedrijf wordt gebruikt voor toepassingen, informatie / PR en actieve sourcing.

  We hebben geen informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de bedrijven die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van het bedrijfZie voor meer informatie het privacybeleid van:

  Gekoppeld in:

  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

  Als u een actie uitvoert op onze bedrijfswebsite (bijv.Opmerkingen, bijdragen, gunsten etc.), kunt u persoonlijke gegevens gebruiken (bijv.publiceer een unieke naam of foto van uw gebruikersprofiel).

  1. Juridische basis voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in verband met het gebruik van onze website is Art6 para1 blz. 1 verlicht. F GDPR.

  1. Doel van gegevensverwerking

  Onze huisstijl dient om gebruikers te informeren over onze dienstenHet staat elke gebruiker vrij om via activiteiten persoonlijke gegevens te publiceren.

  1. Duur van opslag

  We slaan uw activiteiten en persoonlijke gegevens op, die op onze bedrijfswebsite worden gepubliceerd, totdat u uw toestemming intrektDaarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

  1. Bezwaar en verwijdering

  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die we verzamelen in het kader van het gebruik van onze bedrijfswebsite en uw rechten als betrokkene onder IVdeze verklaring inzake gegevensbescherming bewerenStuur ons een informele e-mail naar het e-mailadres in dit privacybeleid.

  LinkedIn heeft ook ondertekend en is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde StatenLinkedIn zet zich in om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingMeer informatie is te vinden in het volgende gekoppelde item : https: //www.privacyshield.gov/participant? Id = a2zt0000000L0UZAA0tatus = Active

  Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden vind je hier:

  Gekoppeld in:

  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

  XIVGebruik van plug-ins

  We gebruiken plug-ins voor verschillende doeleindenDe gebruikte plug-ins worden hieronder vermeld:

  Gebruik van Google Analytics

  1eOmvang van de verwerking van persoonsgegevens

  We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en haar agent in Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna genoemd Google) wordt geleverdGoogle Analytics onderzoekt onder meerde herkomst van de bezoekers, de tijd die op de afzonderlijke pagina's wordt doorgebracht en het gebruik van zoekmachines, waardoor het succes van advertentiecampagnes beter kan worden gevolgdGoogle plaatst een cookie op uw computerHierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (in het bijzonder welke advertenties werden weergegeven en of de gebruiker erop klikte) en gegevens over advertentiepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-ID's)De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagenAls IP-anonimisering echter is geactiveerd voor deze online aanwezigheid, zal Google uw IP-adres vooraf afsnijden binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere ondertekenende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische RuimteAlleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar afgekort.
  Google heeft de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekend en is gecertificeerd onder deze overeenkomstGoogle streeft er dus naar om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingVerdere informatie is te vinden in het volgende gekoppelde item
  : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAItatus=Active Die
  IP-anonimisering is actief op deze online aanwezigheidNamens de exploitant van deze online aanwezigheid zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de online aanwezigheid te evalueren, rapporten over de activiteiten van de online aanwezigheid en de exploitant van de online aanwezigheid verder te creëren met het gebruik van de online aanwezigheid en de Om internetgerelateerde diensten te verlenenHet IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevensU kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. \ Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Google vindt u hier
  : https://policies.google.com/privacy?gl=ENl=en

  1. Doel van gegevensverwerking

   Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is om specifiek een doelgroep aan te spreken die al een eerste interesse heeft getoond door de website te bezoeken.
  2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

   De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art6 para1 p. 1 verlicht.een GDPR.
  3. Duur van opslag

   Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen die worden beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of zoals wettelijk vereistDe advertentiegegevens in de serverlogs worden geanonimiseerd door Google's eigen informatie om delen van het IP-adres en de cookie-informatie op te nemen volgens 9 en18 maanden om te verwijderen.
  4. Mogelijkheid om toestemming en verwijdering in te trekken

   U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring te allen tijde in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbeschermingHet intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
   U kunt voorkomen dat Google uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door de opslag van cookies door derden op uw computer te voorkomen, door de "niet volgen" -functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door Installeer scriptblokkers zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com ) in uw browserOm uw IP-adres door te geven) aan Google en om de verwerking van deze gegevens door Google te voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .
   Met de volgende link kunt u Google gebruiken om uw persoonsgegevens te gebruiken
   Deactiveren: https: //adssettings.google.de \ Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties tegen Google vindt u op:
   https://policies.google.com/privacy?gl=ENl=en

  De Google Tag Manager gebruiken

  1eOmvang van de verwerking van persoonsgegevens

  We gebruiken de Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en haar vertegenwoordiging in de Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna Google genoemd)Met Google Tag Manager kunnen tags van Google en services van derden worden beheerd en gebundeld en ingesloten in een online aanwezigheidTags zijn kleine stukjes code op een online aanwezigheid die bevattendienen om bezoekersaantallen en -gedrag te meten, om de effecten van online advertenties en sociale kanalen vast te leggen, om remarketing en targeting te gebruiken, en om online aanwezigheid te testen en te optimaliserenWanneer een gebruiker de online aanwezigheid bezoekt, wordt de huidige tagconfiguratie naar de browser van de gebruiker gestuurdHet bevat uitspraken over welke tags moeten worden geactiveerdGoogle Tag Manager activeert andere tags die zelf gegevens kunnen verzamelenInformatie hierover vindt u in de passages voor het gebruik van de desbetreffende diensten in deze privacyverklaringGoogle Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens en de gegevens kunnen worden overgebracht naar Google-servers in de Verenigde StatenGoogle heeft een privacyovereenkomst met de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekend en gecertificeerdGoogle streeft er dus naar om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingVerdere informatie is te vinden in het volgende gekoppelde item
  :
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAItatus=Active. Meer informatie over Google Tag Manager is te vinden op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html en in de gegevensbeschermingsregels van Google: https://policies.google.com/privacy?hl= nl

  1. Doel van gegevensverwerking

   Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is de verzamelde en duidelijke administratie en de efficiënte integratie van diensten van derden.
  2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

   De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art6 para1 p. 1 verlicht.een GDPR.
  3. Duur van opslag

   Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen die worden beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of zoals wettelijk vereistDe advertentiegegevens in de serverlogs worden geanonimiseerd door Google's eigen informatie om delen van het IP-adres en de cookie-informatie op te nemen volgens 9 en18 maanden om te verwijderen.
  4. Mogelijkheid om toestemming en verwijdering in te trekken

   U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring te allen tijde in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbeschermingHet intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
   U kunt voorkomen dat Google uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door de opslag van cookies door derden op uw computer te voorkomen, door de "niet volgen" -functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door Installeer scriptblokkers zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com ) in uw browserOm uw IP-adres door te geven) aan Google en om de verwerking van deze gegevens door Google te voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .
   Met de volgende link kunt u Google gebruiken om uw persoonsgegevens te gebruiken
   Deactiveren: https: //adssettings.google.de \ Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsopties tegen Google vindt u op:
   https://policies.google.com/privacy?gl=ENl=en

  Gebruik van Google AdWords

  1eOmvang van de verwerking van persoonsgegevens

  We gebruiken Google AdWords van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en haar vertegenwoordiging in de Unie Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna Google genoemd)We gebruiken deze dienst om advertenties te plaatsenGoogle plaatst een cookie op uw computerDit betekent dat persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties werden weergegeven en of de gebruiker erop klikte) en gegevens van advertentiepartners (in het bijzonder gepseudonimiseerde gebruikers-ID's)Google heeft een privacyovereenkomst met de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekend en gecertificeerdGoogle streeft er dus naar om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingVerdere informatie is te vinden in het volgende gekoppelde item
  : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAItatus=Active.
  Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Google vind je hier
  : https://policies.google.com/privacy?gl=DEl=de

  1. Doel van gegevensverwerking

   We krijgen alleen kennis van het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft gereageerdWe zullen geen informatie delen die kan worden gebruikt om u te identificerenHet gebruik is niet voor traceerbaarheid.
  2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

   De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art6 para1 p. 1 verlicht.een GDPR.
  3. Duur van opslag

   Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen die worden beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of zoals wettelijk vereist, b.v.voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.
  4. Mogelijkheid om toestemming en verwijdering in te trekken

   U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring te allen tijde in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbeschermingHet intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
   U kunt voorkomen dat Google uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door de opslag van cookies van derden op uw computer te voorkomen, door de "niet volgen" -functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door Scriptblokkers zoalsgebruik een browser browser B.Installeer NoScript (https://noscript.net/ ) of Ghostery (https://www.ghostery.com ) in je browser.
   Met de volgende link kunt u Google gebruiken om uw persoonsgegevens te gebruiken
   deactiveren: https://adssettings.google.de.
   Zie voor meer informatie over het bezwaar maken en verwijderen van Google: \ https: //policies.google.com/privacy? Gln = ENl = en

  Gebruik van het Google-marketingplatform

  1eOmvang van de verwerking van persoonsgegevens

  We gebruiken het marketingplatform van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en de vertegenwoordiging in de Unie Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna Google genoemd)Google plaatst een cookie op uw computerHierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties werden weergegeven en of de gebruiker erop klikte) en gegevens van advertentiepartners (in het bijzonder gepseudonimiseerde gebruikers-ID's)n Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google tot stand\ Hierdoor kunnen gegevens worden overgebracht naar servers van Google in de Verenigde StatenGoogle heeft een privacyovereenkomst met de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekend en gecertificeerdGoogle streeft er dus naar om te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbeschermingU kunt meer gedetailleerde informatie vinden in het volgende gekoppelde item
  :
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAItatus=Active. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google verzamelde gegevens door het gebruik van deze tool en informeren u daarom naar ons beste weten.Als u bij een Google-service bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzenZelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent aangemeld, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat. \ Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Google vindt u hier
  : https://policies.google.com/privacy?gl=ENl=en

  1. Doel van gegevensverwerking

   Het doel van het gebruik van het Google-marketingplatform is om relevante advertenties aan de gebruiker weer te geven, rapporten over campagneprestaties te verbeteren of te voorkomen dat gebruikers dezelfde advertenties meerdere keren bekijken.
  2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

   De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art6 para1 p. 1 verlicht.een GDPR.
  3. Duur van opslag

   Het Google Marketing-platform slaat uw gegevens op totdat ze aan het aangegeven doel voldoen, met een maximale opslagperiode van 18 maanden.
  4. Mogelijkheid om toestemming en verwijdering in te trekken

   U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring te allen tijde in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbeschermingHet intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
   U kunt voorkomen dat Google uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door de opslag van cookies van derden op uw computer te voorkomen, door de "niet volgen" -functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door Scriptblokkers zoalsgebruik een browser browser B.Installeer NoScript (https://noscript.net/ ) of Ghostery (https://policies.google.com/privacy?gl ) in je browser.
   Met de volgende link kunt u Google gebruiken om uw persoonsgegevens te gebruiken
   deactiveren: https://adssettings.google.de.
   Zie voor meer informatie over het bezwaar maken en verwijderen van Google:
   www.ghostery.com = ENl = en

  MailChimp gebruiken

  1eOmvang van de verwerking van persoonsgegevens

  We gebruiken de serviceprovider MailChimp van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, VS (hierna MailChimp genoemd) om onze nieuwsbrief te verzenden.MailChimp is een e-mailmarketingprovider en stelt ons in staat om rechtstreeks met potentiële klanten te communiceren via e-mailnieuwsbrievenAls u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens die u invoert bij het registreren voor de nieuwsbrief verzonden naar MailChimp en daar opgeslagenHierdoor kunnen verdere persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's zijn bezocht en op welke elementen is geklikt), evenals apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem)MailChimp heeft de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS ondertekend en is gecertificeerdMailChimp verbindt zich ertoe de normen en voorschriften van de Europese wet inzake gegevensbescherming na te levenVerdere informatie is te vinden in het volgende gekoppelde item
  : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAGtatus=Active.
  Daarom worden jouw gegevens ook door MailChimp opgeslagenUw gegevens worden niet doorgegeven aan derden om de nieuwsbrief te ontvangen en MailChimp heeft niet het recht om uw gegevens door te gevenNa registratie stuurt MailChimp u een e-mail ter bevestiging van uw registratieDaarnaast biedt MailChimp verschillende analyseopties over hoe de verzonden nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt, b.v.hoeveel gebruikers een e-mail hebben ontvangen, of e-mails zijn geweigerd en of gebruikers zich hebben afgemeld voor de lijst na ontvangst van een e-mail\ Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door MailChimp vindt u hier
  : https://MailChimp.com/legal/privacy/

  1. Doel van gegevensverwerking

   De persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het registreren voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden, indien nodiggebruikt voor uitnodigingen voor evenementen en, als u al een klant van ons bent, voor onze klant e-mailBovendien kunnen de abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of de gerelateerde registratie, zoals het geval kan zijn wanneer het nieuwsbriefaanbod wordt gewijzigd of de technische voorwaarden veranderen.
  2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

   De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met art6 para1 p. 1 verlicht.een GDPR.
  3. Duur van opslag

   Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen die worden beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of zoals wettelijk vereistU kunt ook contact opnemen met MailChimp en verzoeken om verwijdering van uw gegevens.
  4. Mogelijkheid om toestemming en verwijdering in te trekken

   U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring te allen tijde in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbeschermingHet intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
   Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief door MailChimp kan op elk moment worden ingetrokkenU kunt uw herroepingsrecht op elk moment uitoefenen door een e-mail te sturen naar MailChimp of door te klikken op de link in elke nieuwsbrief. \ Voor meer informatie over het bezwaar maken en verwijderen van MailChimp, zie:
   https://MailChimp.com/legal/privacy/
  5. Integratie van plug-ins via externe serviceproviders
  6. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  We integreren bepaalde plug-ins op onze website via externe serviceproviders in de vorm van inhoudsleveringsnetwerkenWanneer u onze website bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van de providers die we gebruiken om inhoud op te halen, en deze worden opgeslagen in de cache van de browser van de gebruikerDit maakt persoonlijke gegevens mogelijk, met name apparaat- en browserinformatie (bijv.IP-adres en besturingssysteem), opgeslagen in serverlogbestanden en geëvalueerdWe gebruiken de volgende diensten:

  • Shopify
  1. Doel van gegevensverwerking

  Het gebruik van de functies van deze services dient om online applicaties en inhoud aan te bieden en te versnellen.

  1. Juridische basis voor gegevensverwerking

  Deze gegevens worden verwerkt op basis van art6 para1 verlicht.f AVGDe websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch correcte presentatie en optimalisatie van de website.

  1. Duur van opslag

  Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen die worden beschreven in dit privacybeleid of zoals wettelijk vereist.

  1. Bezwaar en verwijdering

  Deze privacyverklaring is opgesteld met behulp van DataGuard .